:הלענה םדאה

- האירבה רזנ אוה ירקיעה קלחה םהב ,האירבה ירופיס ינשב תחתפנ הרותה
.םדאה
.ך"נתב םירופיסה ראש לכל חיתפ הווהמ ןושארה האירבה רופיס
.ותוא ארבש םושמ םלועב טולשל םיהולא לש ונוישרל סיסבה אוה
:החיתפ טפשמב ליחתמ רופיסה
ינפ לע ךשחו והבו והת התייה ץראהו :ץראה תאו םימשה תא םיהולא ארב תישארב"
.1-2 ,'א תישארב - "םימה ינפ לע תפחרמ םיהולא חורו םוהת
.ץראה תאו םיימשה תא החיתפ רותב ארוב םיהולא
,םיפסונ האירב ימי העבשב ךישממ אוה ןכלו - והבו והת - ןגלובמ יד ןיידע לכה
.םדאה - האירבה רקיעל המדקה םצעב םנהש
:םיהולא לש ויתואירב
תנמ לעש םירמואה שי - ןושאר רואה תא םיהולא ארב עודמ .רואה תאירב - ןושאר םוי
.רואב ךרוצ שי הייארה םשלו .ותוארל שי והשמ אורבל
םהל תחתמש םימה ןימ לידבהל ואבש םיימשה אוה עיקרה .עיקרה תאירב - ינש םוי
.םהילעמש םימה ןיבו
.הייחמצהו םימיה ,השביה תאירב - ישילש םוי
הז קרפב םיוסמ ךוריאב תאבומ תורואמה תאירב .תורואמה תאירב- יעיבר םוי
םהלשמ תוישיא שי תורואמלש ןומדקה םלועב הנומאה לע תוחמל הרותה ןויסינ םושמ
.תיטסיאתונומה הנומאה תא דגונה רבד ,םילא רותב םיטלוש םהו
.ףנכה ילעבו םיה תויח תאירב - ישימח םוי
.םדאהו השביה תויח תאירב - ישיש םוי

:םיוסמ ינויצולובא רדס אוצמל רשפא האירבה ךותב
.םדאו םיקנוי ,תופוע ,םיחמצו םיימי םייח ילעב ,םייאת - דח :תיגולויב
.לכל לעמ ,תרשרשה ףוסב אצמנ םדאה ארקמב םגו עדמה םוחתב םגש תוארל ןתינ
.ויתונוכתמ תצק לאה ןתנ ול ,רתויב חתופמהו בושחה - לאה לש האירבה רזנל בשחנ םדאה

:ירקיעה וניינעבו והנבמב ןושארה רופיסהמ הנוש אוהו תויטויפ רתיב אבומ ינשה רופיסה
.םדאה הז ונממ קלחש ,ללכב םלועה תווהתה תא ריבסהל אב ןושארה רופיסה
.ותוא בבוסה תא ךכ רחאו רקיעבו םדאה תאירב תא ריבסהל אב ינשה רופיסה
ןמ דא םיהולא הלעמ ןכל ,התוא דובעיש ימ ןיאו םדאה ינפל תארבנ המדאה הז רופיסב
:םיטרפ יטרפל םדאה תא רצוי ראותמ אוה ןכמ רחאל .המדאה תא הקשמו ץראה
"היח שפנל םדאה יהיו םייח תמשנ ויפאב חפיו המדאה ןמ רפע םדאה תא םיהולא הוהי רצייו"
.7 'ב ,תישארב

תפסונ ךא ותוטשפו ותועינצ לע רומשל תנמ לע רפעה ןמ םדאה לש ותאירב תא השיגדמ הרותה
.דחוימ והשמל ותוא תכפוהו וב החפוהש םייחה תמשנ ךכל
.םדאה ןעמל - ללכושמהו ןוילעה לאה ריצי ןעמל ארבנש רבדכ ראותמ ןכמ רחאל ארבנש המ לכ
- תובוט םינבא םש תויוצמ ןכ ומכ ,ותוא םיפיקמ תורהנו םיבוט םיצע םע ןדעב ןג ארוב םיהולא
.ןדעה ןגב םדאה תא םישל תנמ לע תאז לכ
.ונעמל - ודגנכ רזע ול רוציל טילחמו - 18 'ב ,תישארב - "ודבל םדאה תויה בוט אל"ש האור 'ה
- ודגנכ רזע שמשמ אל ךא ,המ ןמזל םדאה תא קיסעמש המ ,םימשה תופועו הדשה תויח תא ארוב אוה ןכל
!!ללמוא לאה לש ןוילעה וריצי
.םייחל הבוט גוז תב תשמשמ ןכאש השיאה תא םדאה ןעמל לאה רצוי ןכל

:םזיניוורד

.ןתוא הריבסמו תוירוטסיהה תודבועה תא תשרפמ וזה הירואיתה
.התונוכנב םלועה תא ענכשש םדאה םש לע היורק וז הירואית
ענכשש ןושארה היה אוה ךא ,תיגולויבה תוחתפתהה ןויער תא הלעהש ןושארה היה אל ןיוורד
.ףתושמ אצוממ תואב תונוש םייח תורוצש ,תורוקיבו םילוקיש ,םינויע ,תויפצת תועצמאב עדמה םלוע תא
:תירוקמה ותרוצב ןיוורד לש ותרות ירקיע ןלהל
.םיהז םימואתב וליפא ,100%-ב הזל הז םיהז םיקתעה 2 םלועה לכב ןיא - תיעבט היצאירוה -
.תחא הנוכתב תוחפל הזמ הז םינוש םינימה ינש
םיאצאצ תודימעמ ףאו - םיאצאצ דימעהל תולגוסמ םייחה תורוצ לכ - לבגומ אל תוברתה רשוכ
.תורודה תולשלתשהב ןימה םויקל שרדנה לע הברהב הלועה רפסמב
.ותביבסב םיאנתל םאתהב הברתמ רוצי לכ
.ולש הייברה רשוכ יפל לעופל אצוי רוציה
.ול ןתינ קרש המכ דע הברתי רוציה ,תורחא םילימב
,רתויב תובוטה תודרשיהה תונוכת לעב םייחה ילעבו ,םינימה לכ ןיב תודרשיה תורחת תמייק
תונוכת ילעב - םייחה ילעב זוחא ליחתי ,טאל טאל .םייחב ראשיהל רתוי םיבר םייוכיסל הכוז
.תולעל ,רתוי תוחתופמה תודרשיהה
,ןימה ותואמ םייחה - ילעב ראש לכמ רתוי ודרשי ,תויגולויבה תויטס ילעב ,םייחה ילעב
.השרותב הלא תויטס םהיאצאצל וריבעיו
.תויטסכ אלו תונוכתכ ןימה ותואב תועבטומ ויהי ,המ ןמז רובעכ ,וללה תויטסה
.דיתעב םג ונתשיו רבעב ונתשה םה ,תונתשהל םילוכי םיטקניטסניאו תונוכת
.השרותב האלה תרבעומו םויקל הכוז הליעי הייטס לכו םויק תמחלמ תמייק
.ךשמה יאצאצל םהיתונוכת תורבעומ אל ךכו םיפסנ ,תוקיפסמ תודרשיה תונוכתב םיננוחמ םניאש םינימה
.םישדחה םיאנתה םע המאתהל דע םמצעב ונתשי ,םינתשמ םתביבס יאנתש םינימ
תוצובקה יכ הארנ ןמז רובעכ זא ,םינוש הביבס יאנתל הצובק לכ ריבענו תוצובק רפסמל ןימ דירפנ םא
םיגוס ,רבד לש ופוסב ווהתי ,בר ןמז ךשמל ךכ הלאה תוצובקה תא ריאשנ םא .ןהיתונוכתב וזמ וז תונוש
.'וכו תונוש תוחפשמ ,םינוש

:היפרגוילביב

.אנהכ יבא .ארקמב םדאה תומד
.1986 .קוק ברה דסומ .תישארב .הרות ישמוח השימח .םייח תרות
.םזיניוורד - ךרע .תירבעה הידפולקיצנאה
.1991 .בירעמ תאצוה .סיראה ןיורמ .וננימ ינב
.1994 .רואל םיאיצומ רפוס יבוט .יאני יבצ .תובשחמה תובקעב
.'גאט ןילוק .ןגה סדנהמ
.1972 .םדא ךרע .תיארקמ הידפולקיצנא
.1976 .םילשורי קוק ברה דסומ תאצוה .בירק םהרבא .םימכח דוסמ
.1995 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה תאצוה .ץלוהנרב הנח ,דלפ הרואיל ,לקנרפ הדיד .היצולובא
.1996 .טקריד הידמ תאצוה .רעונל ףייל םייט .םייחה תוחתפתה - היצולובא
http://www.religioustolerance.org/cloning.html
http://www.pathfinder.com/time/cloning/dolly.html
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Lab/2705.html