.תפרצ תודוא <- תפרצ <- ישאר ףד <- תיתפרצ רתא :םוקימ

תפרצ תודוא

  תפרצ תודוא םינותנ
La Revelution Francaise תיתפרצה הכפהמה
  תיתפרצה הירוטסיהה


2000 © םש-להא רפסה תיב לש תיתפרצה רתאל תורומש תויוכזה לכ
http://www.ohel-shem.com/subjects/french