.תפרצ <- ישאר ףד <- תיתפרצ רתא :םוקימ

תפרצ

,תורפסב תוריצי
םייתפרצ םירישו םילשמ
:לע עדימ
לע תצקו המצע תפרצ
.הנידמה לש הירוטסיהה
:לע עדימ
טרופס יעורא ותוצובק
.תפרצמ
:לע עדימ
תומוקמ לע ,זירפ ריעה
לעו הב םימסרופמ
םיבושח םינואזומ
.זירפב םיאצמנש
עודי יתפרצה חבטמה
 .ודוחיב
ידוחיה חבטמה לע עדימ
.הזה ןיינעמהו
:לע עדימ
יבחרב םימסרופמ םירתא
.תפרצ
     :לע עדימ
םייתפרצ םישיא
.םיבושח2000-2003 © םש-להא רפסה תיב לש תיתפרצה רתאל תורומש תויוכזה לכ
http://www.ohel-shem.com/subjects/french