תורפסב םיחנומ ןולימ

יפ-לע חתפתיו ךלי ןולימה .תורפסב םיחנומל יקלח ןולימ םכינפל
תועמשמ לע עדימב םיניינועמ ויהיש ,םידימלת .דימלתה לש םיכרצה
ינורטקלא ראודב םירומל ונפי ,הז ןולימב עיפומ וניאש חנומ
.רתויב ירשפאה םדקהב ונעייו - םסרופיש
.(ינמכואו ןילביר לש םינולימב םג עייתסהל ולכות)
חישקה קסידה לע ןויעל יתורפסה ןוחנומה תא דירוהל ןתינ
ת
ש
ר
ק
פ
ע
ס
נ
מ
ל
כ
ח
ז
ה
ד
ג
ב
א

א


המ לע םידיעמ הלימה ילילצ .עבטה תולוק יוקיח :האיפוטמונוא
.תגציימ איהש
ומצע לילצה תא םיעמוש ונא ,"םוזמז" -ו "שורשר" םילימב :המגוד
שער וא הקירש שיחמהל הסני רישב םיקרוש םירוציעב שומיש)
.(...והשלכ
.השחמה יעצמא איה האיפוטמונוא

.הז תא הז םירתוסה ,םיביכרמ ינשמ רבוחמה יוטיב :ןורומיסקוא
."תוימודה קשמ" ,"תמעור הקיתש" :תואמגוד

.ךורא ירופיס ריש :הילידיא
ףוטע אוה םלוא ,יגרטו עזעזמ הילידיאה ןכותש ןכתיי - הנכות דצמ
תינוציחה הוולשה לש הטעמל תחתמ .טקש ינוציח הווסמב
הטעמל תודוה .תוידגרט ,תונוסא ,םידחפו תודרח ,טטר םירתתסמ
.קפואמ באכה ,הזה
שי רבודל) רתי טוריפ ,תיטיאו הנותמ ןושל י"ע ?קופיאה רצונ דציכ
תוחפ) םיבר םירואית ,ןיינעה ןמ תויטס ,(ךרדה ול הצא אלו יאנפ
יעצמא ,החסה יעצמאכ) רומוה ,יטיא בצקו תוכורא תורוש ,(תוליעפ
ונתעד תא םיחיסמש ,םיוולש עבט ירואית ,(רעצה םע תודדומתה
.תושקה םייחה תונומתמ
.תוילידיא בתכ יקסבוחינרשט ררושמה

םיקיתע ינושל ןונגסבו םייוטיבב שומיש :(ןושל ירכז=) רוכזיא
ימי תרישב לבוקמ אוה) .דומלתהו ך"נתה ומכ םינוש תורוקממ
.("ץוביש" םשב עודיו ,םייניבה

הכופה היומסה תועמשמה .תיעמשמ-וד תואטבתה תרוצ :הינוריא
.היולגה תועמשמה ןמ
.געל רתתסמ הינוריאב
:םיכרד יתשב תרצונ הינוריא
ןושל לש הינוריא .1
.(תירוקמ יתלב וא תקתעומ=) דאמ "תירוקמ" ךתדובע :המגוד
.הינוריא רצוי תואכרמב שומישה
בצמ לש הינוריא .2
.(רומשי אלש רורב) תנמשה לע רומשל לותחל םינתונ :המגוד

,השעמה רופיסל רבעמ תועמשמ הל שיש תיתורפס הריצי :הירוגלא
.(הלוגב ידוהיה םעה לש ובצמ לע לשמכ "לכורהו תינודאה") .לשמ

,תרחא תיתונמוא הריציל הנפמה הריציב זמר :(זמרה=) היזולא
ןיב רשק רצוי זמרהה .ירוטסיה עוריאל וא תירוטסיה תומדל
.עיפומ אוה הבש הריציה תנבהל םרותו םירבדה
עייסמ רבדה ,סופידא רופיסל זמר שי תמיוסמ הריציב םא :המגוד
,יגרט בצמ הארנה יפכ אוהש ,רבודה לש ובצמ תא ןיבהל ונידיב
.סופידא לש ובצמכ

,רישב םירזוחה הרבה וא רוציע - רישב תילולצמ העפות :היצרטילא
.תועמשמל םימרותו
לילצב רזוח שומיש השענ ,"לזלז ול חנצ" ,קילאיב לש רישב :המגוד
,רישב הדבכה הריוואה תא תקפאמש תולילק הוושמ אוה ילוא) "ל"
הריוא אטבל ידכ "אל" הלימה לש לילצה תא עימשמ אוה ילוא
(...תילילש

.תומדה יפוא תא םינובה םיעצמא :ןויפא יעצמא
רפסמה .רפסמה ידי לע רישי ןפואב תומדה תרדגה :רישי ןויפא
.התרוצו הייפוא ,תומדה תא הרישי הרוצב ראתמ
.המכחו הפי השיא איה הניד :המגוד
,םיביטומ ,םילמס י"ע - ףיקע ןפואב תומדה תרדגה :ףיקע ןויפא
.(...םישעמ ,תוגהנתה ,תוימינוטמ ,תויגולנא ,םידוגינ
.(תומדה לע דיעמ השעמה) ודי תא הל טישוה דימ אוה :המגוד

,םיתעל .רישב (תורושה) םירוטה ישארב הלימ לע הרזח :הרופאנא
.(...תובהלתה ,הנולת ,האחמ) תושגר תמצע תאטבמ
לכבו" יוטיבה לע הרזח שי ןוטיב זרא לש "השיגפ" רישב :המגוד
.םירוטה ישארב "תאז

וא תויתרבח תוביסמ ינוציחה םלועב תלעופ הניאש תומד :רוביג יטנא
שי רוביג יטנאל .הלש חורהו שפנה ייחב הריציב תמייקתמ איהו ,תוישפנ
.וייח לע ומצע םע "ןבשחתהל"ו ושפנ יכבנב טטחל הייטנ
.הלילעה תא ללכ ךרדב םדקמ וניאו ,עינמ אלו ענומ אוה רוביג יטנאה
.אקפק לצא אוצמל ןתינ רוביג יטנא לש תויומד

.תידוגינו הרישי תויהל הלוכי היגולנא .שקיה ,הלבקה :היגולנא
לש ישפנ טקשל יגולנא תויהל לוכי ולשו טקש ףונ רואית :המגוד
.'וכו רבודה
תישפנ תרעסל תידוגינ היגולנא תויהל לוכי טקש ףונ רואית :וא
.רבודב

יוטיבל וא הלימל שיש תישיא יאוול תועמשמ :היצאיצוסא
דוגינב ,םלש רוביצל תפתושמ חרכהב הניא תועמשמה)
.(היצאטונוקל
,הכרב ,םשג :"םימ" הלימל תוישפוח תויצאיצוסא :המגוד
,הייוור ,ןואמיצ ,תרוצב ,תואלקח ,ןואמיצ ,החמש ,םי ,ןופטיש
...םיגד ,םיליפט ,םיקדייח

.(תורושה) םירוטה יפוסב םילימ לע הרזח :הרופיפא

עקרה תא ,תויומדה תא הגיצמה החיתפ .גציה :היציזופסקא
תיטטס היציזופסקאה .ךשמהב חתפתתש היעבה יזמר תאו
.תימנידה הלילעה עיפות הירחא .ללכ ךרדב

,המצע תריציב תקסוע ,המצעל תעדומה הריש :הקיטאופ-סרא
םיארוקה ינפל ףשוח רצויה .רופיסה וא רישה תריצי ךילהתב
,ותוא םיקיסעמה םיאשונה תא וא הביתכה ךילהת תא
.ותריצי תא "םיסנרפמ"ו הארשה ול םינתונ
ןמ רואב יתיכז אל" ,ןפג ןתנוהי לש "דלונ ריש ךיא" :תואמגוד
"ךאלמה לאשי םאו" ,לחר לש "יריש רפס" ,קילאיב לש "רקפהה
.קילאיב לש

ב


.רצק ירופיס ריש :הדלב
.תוחוכ ינש ןיב תושגנתה תללוגמה הלילע הדלבב שי
םידמוע םירוביגה .ץקה תועשב ללכ ךרדב םישחרתמ תוערואמה
תא םיאיבמ םייאלפו םיקזח תוחוכ .הנורחא הדימע םלרוג לומ
תאטבתמ וז תומלש םא םג ,תומלשו ןורתפ ידיל השעמה רופיס
.תוומבו הסובתב
,תויתדגא ,תוירותסמ ,תורדק ,יגרט ןכות :הדלבה לש הינייפאמ
זכורמו רצק רואית ,תורצק תורוש ,בצק ,רזוח ןומזפ ,חיש-וד
.קופיא ,םיטרפ סמוע אלל
-יריל דוסי ,ירופיס-יפא דוסי :תודוסי השולש םידכלתמ הדלבב
ינש ןיב תושגנתה - יטמרד דוסי ,(תעזעזמ היווח) יתיווח ,ישגר
.תוחוכ
.יקסבוחינרשט .ש :תודלב בתכש ררושמל המגוד

ג


."תישאר תומד" האר :ישאר רוביג

ד


הלימה וא יומידה 'כ תרזעב םימצע ינש ןיב האוושה :יומיד
.בודכ ןמש :המגוד .תועמשמה תא רישעמ יומידה ."ומכ"

תוליבקמכ תישארה תומדה דצל תולעופה תויומד :הנשמ תויומד
ידכ וא תישארה תומדה תא ןייפאל ידכ הל תודגונמכ וא הל
.התוא טילבהלו דחייל

איה .םייחב ומכ ,תונוכת ןווגמב תגצומה תומד :הלוגע תומד
קמועל תראותמ איה .הנתשמו תחתפתמ ,תישונא ,תבכרומ
לע םינוש םיבצמבו םיעוריאב התוא םיראתמ .תונוש תויווזמ
תישארה תומדה ,ללכ ךרדב .היטבלו היתונוכת ,ימינפה המלוע
.הלוגעה תומדה איה

תומדה .הריציב הלילעה הענ הביבסש תטלוב תומד :תישאר תומד
רואיתב - ארוקה בל תמושת לעו הריציה לע "תטלתשמ" תישארה
,הב זכרתמ רפסמה .ימינפה המלועו הלרוג ,התוגהנתה ,הישעמ
ראש לכ .תונוש תויווזמ התוא ריאהלו התוא בצעל דיפקמ
ללכ ךרדב .התטלבהבו תישארה תומדה ןויפאב תועייסמ תויומדה
.("הלוגע תומד" 'ר) הלוגע תומד וז
םייקתמ םיתעלו ,תוישאר תויומד המכ הריציב תומייקתמ םיתעל
זכרתמש רופיס :לשמל) תטלוב תישאר תומד ןיא ובש ,ךופה בצמ
.(ירוטסיה ,יתרבח עקר רואיתב
.תישארה תומדה איה "הליהת" ןונגע לש ורופיסב הליהת :תואמגוד
ריאהל אוה הרקיע לכו ,תינשמ תומד איה רופיס ותואב תינברה
.הליהת תומד תא טילבהלו

הניא איה .ללכ ךרדב תחא הנוכתב תגצומה תומד :החוטש תומד
תגצומ איה .הריוואל תמרותו רזע תומדכ תדקפתמ איה .הנתשמ
ראתלו ימינפה המלועל רודחל ןויסינ אלל ,תינוציח הרוצב ונינפל
.(החוטש תומד תויהל הלוכי תינשמ תומד) הלש שפנה ייח תא

אוה התלילע רקיעו ,(חיש-וד=) גולאידכ הבותכה הריצי :המרד
:המרד יגוס .תויומדה ןיב (תויושגנתהו םיכוסכס) םיטקילפנוק
.הידגרטו הידמוק
הלילעו םיגולאיד י"ע חתמ תיינבל הנווכה - רופיסב יטמרד דוסי
.םיטקילפנוקו םידוגינ ,חתמ םירצויה םיעוריא -תבר ,הריהמ

ה


המל תוישונא תונוכת סוחי .(יביטרוגיפ) ירויצ יעצמא :השנאה
תא המיצעמ השנאהה .םמודל ,חמוצל ,יחל רמולכ ,שונא וניאש
.התוא השיחממ ,תועמשמה
.(הכב םמודה וליפאש דע לודג הכ היה בצעה) הכב לתוכה :המגוד

רואב ותראהו רזומו רז והשמל עודיו רכומ והשמ תכיפה :הרזה
.(השדח תועמשמ לבקמ רבדה) דחא
שיאל רוזעל םוקמב ,רטושה ,אקפק לש "ףרה" רופיסב :המגוד
.ול געולו קחוצ אוה הקוצמב אצמנש

לש ינשה וקלחב םילימה רדס .תבולצת :תיטסאיכ הלבקה
ןושארה וקלחב םילימה רדס לש וכופיה אוה תיבה וא טפשמה
תריציל וא םשור תיישעל ,השגדה ךרוצל) תיבה וא טפשמה לש
.(ימינפ והשמל תקבוח תרגסמ
וביל ,קתש יבא" :רמות ןויצ ןב לש "חסונ" רישב :תואמגוד
לש רישב םג תמייק תבולצת ."קתוש יביל ,םלוה ינא ,םלה
."רקפהה ןמ רואב יתיכז אל" קילאיב

ז


,הריש :םה םילבוקמה םייתורפסה םירנא'זה .הגוס :רנא'ז
.(רמאמ) הסמ ,תרופיס ,המרד
.רנא'ז-תת שי רנא'ז לכל
.ןאמור ,הלבונ ,רצק רופיס :םירנא'ז-תת -תרופיס :תואמגוד
.המאופ ,יפא ריש ,יריל ריש :םירנא'ז-תת -הריש

ח


הביחרמ הרזחה ...זורח לע ,םיטפשמ לע ,םילימ לע הרזח :הרזח
.התוא השיגדמ ,תועמשמה תא

ללכ ךרדב ,רישב םיעובק תומוקמב םילילצ לש הלבקה :זורח
.רישב םירוטה יפוסב
םג םרות םיתעלו ,רישב יטתסאו ינוגריא דיקפת אלממ זורחה
.תועמשמל
תרצונ ,םלענ אוה עתפלו ,עובק ןפואב םייקתמ זורחה רשאכ
.רבודה שפנב הריבש לע הדיעמ ילואש תינוציח הריבש
:הזירח יגוס
א א :הדומצ הזירח .1
ב א ב א :תגרוסמ הזירח .2
א ב ב א :תקבוח הזירח .3
:תפסונ הנחבה שי
.הנורחאה הרבהב איה המעטהה - קזח זורח וא ירבג זורח
.הנורחאה ינפלש הרבהב איה המעטהה - שלח זורח וא ישנ זורח
תא תקיודמ הרוצב םימייקמ םניא םיררושמה ,השדחה הרישב
וא ,םכחותמ זורח ,קיודמ אל זורח םירצויו הזירחה יללכ
.הרימאו תועמשמ םיתעל שי הזב םג .ללכ םיזרוח םניא

כ


."תיטסאיכ הלבקה" 'ר :הקיטסאיכ

ל


(רישי ןפואב) יעצמא יתלב ןפואב רסומ רבודה :יריל דוסי -יריל
.םלועל ולש תישיא תוסחייתהו הבוגת ,תושגר ,תישיא היווח

מ


.התנבהל חתפמ הווהמו הריציה שארב עיפומה טפשמ :וטומ
.קילאיב לש "רבדמ יתמ"ב שי וטומ

- הריציב םילימ ףוריצ וא עוריא ,ץפח לש הנשנו רזוח רוכזא :ביטומ
.הלילעה תא םימדקמו התועמשמל םימרות
ביטומ) רבחמ ותוא לש תוריצי רפסמב םג עיפוהל לוכי ביטומה
םינוש םירפוס לש תונוש תוריציב ןכו (קילאיב תרישב "לזוגה"
.("תרחואמה הבישה" ביטומ)

רפסמ תרזוח ל"נה העפותה רשאכ :(ביטומ טייל=) רזוח ביטומ
.תשגדומו תרזוח העפותהו ,תינבמ תועמשמ תרצונ ,הריציב םימעפ
רצוי םיתעלו ,םינושה הריציה יקלח ןיב רשוק רזוחה ביטומה
.םהיניב תויומס תואוושה
איהו ,ןונגע לש "טושפ רופיס"ב רזוח ביטומ איה הדועסה :המגוד
.תוקומע תויועמשמ הריציל הקינעמ

םירצועו הלילעה תא םיהשמה םיטרפ :םדקמ ביטומו ההשמ ביטומ
תמועל ,חתמה תא גיפהלו תעדה תא חיסהל ידכ התומדקתה תא
זמר" 'ר) חתמה תא םימיצעמו הלילעה תא םימדקמה םיטרפ
.("םירטמ

תועמשמ תריציו םצעל םצעמ הנוכת תלאשה .הלאשה :הרופאטמ
.השדח
רישעהל ידכ שיאל הירא לש תוגהנתה תרבעה) .שיאה תגאש :המגוד
.יומידה 'כב שומיש ןיא .(המיצעהל ,השיחמהל תועמשמה תא
.ריעה בל .רהה ילגר :תופסונ תואמגוד

םשל וא (הברק) תוכימס ימעטמ תרחאב הלימ תפלחה :הימינוטמ
.ןכותב ילכה תפלחה .רוציק
ןכות תא ןייצל םוקמב ךרד רוציק) "תוחלצ שולש יתלכא" :תואמגוד
(תוחלצה
(םוקמוקה אלו ,םיחתור םימה) "חתור םוקמוקה"
שיאב שומיש - "ןונגע לש רפס יתארק" םוקמב) "ןונגע יתארק"
.(ןתריציב םוקמב
."הכודקניס" םג 'ר

ףשוחו וייח לע דיעמ אוה .הריציב ישארה רוביגה :רוביג-רפסמ
תיווז .ןמיהמ וניא ,יביטקייבוס אוה רוביג-רפסמה .ומלוע תא ונינפל
ימדב"ב הצרת :המגוד) ויבגל ריהז תויהל ארוקה לעו ,תישיא ותייאר
.(רוביג רפסמ איה ןונגע לש "הימי

,רופיסב תומד וניא אוה .ישילש ףוגב רפסמ והז :"לכ-עדוי" רפסמ
,וירוביג לש ימינפה םמלוע לע לכה עדוי אוה .הריציל ץוחמ אצמנו
דמוע אוה .דיתעב הרקי המו הרק המ עדויו ,םוקמ לכו בצמ לכ ריכמ
הארמ - תיביטקייבוא הרוצבו ישילש ףוגב לכה ראתמו דצה ןמ
םג ארקנ "לכה עדוי" רפסמ .ןהיתועדו ןהיתושגר ,ןהישעמ ,תויומדה
.הדוב רפסמ
.ןסאפומ - "תזורחמה" .ןונגע לש "טושפ רופיס"ב רפסמה :המגוד

ראתמ אוה .רופיסב תויומדה תחאכ עיפומה רפסמ והז :דע רפסמ
תויווחל דע אוה .העימש דעכ וא הייאר דעכ תויושחרתהה תא
תויהל ול השק .רופיסב ישארה רוביגה וניא ךא ,םירוביגה
.יביטקייבוא
תישיאה ותוברועמ ךותמו ותואר תדוקנמ םירבדה תא ריאמ אוה
לש ןהיתושגרו ןהיתובשחמ ועיפוי אל ללכ ךרדב הזכ רופיסב)
.(עדוי וניא רפסמה תאז יכ תויומדה
.(םירחא יפמ םירבדה תא עמוש) ןונגע לש "הליהת"ב רפסמה :המגוד

.םידומיצ ,היצרטילא ,הרזח ,הזירח :רישב םילילצה לכ :לולצמ
.רישב יפוילו תועמשמל - הרוצלו ןכותל ףיסומ לולצמה

.רישב "רשה ינא"ה .הריציב רבודה :ןעומ

נ


.ןאמור ןיבל רצק רופיס ןיב ,ךורא רופיס :הלבונ
איה .הב שיש הלילעה תודחאב ןאמורמ תלדבנו רצק רופיסל המוד
אוה ןאמורל הנוימד .אישה תדוקנ תארקל תויטס אלל תחתפתמ
הבוחב תנמוט איה ,העיריה לדוגל תודוה .רתוי הכוראה התעיריב
.("רצק רופיס" 'ר) רתוי הבחר םייח תכסמל תילובמיס תועמשמ

.םיכפה :םידוגינ
.קזח תמועל שלח :המגוד

תועצמאב .וילא תינפומ (לשמל רישה) תיתורפסה הריציהש ימ :ןעמנ
יבגל ולש הייארה תיווז תאו רבודה סחי תא םיניבמ ונא ןעמנה
.ןעמנה לא תרבעומה היווחה
תא רבוש הנפמה .רוביגה לרוגב יוניש ללוחמה עוריא :הנפמ תדוקנ
.הלילעה תעונת

.הילא דעוצ רופיסה לכש ,רופיסב רתויב תיתיווח הדוקנ :איש תדוקנ
.רופיסב יזכרמה ןויערה תנבה תא תרשפאמ איה

,תיביטקייבוא - ולש הייארה תיווז ,בתוכה תדמע :תיפצת תדוקנ
רפסמ" ,"דע-רפסמ" 'ר) תקחורמ ,תברועמ ,תיביטקייבוס
.("לוכ-עדוי

ס


ךות תואיצמה תא תרקבמה תיתורפס הריצי לש גוס :הריטאס
.הנקתל רשפאש הנומא
.בוכ'צ לש "טומפה" ,ליוורוא לש "תויחה תווח" :תואמגוד

העיבת ןיא הינוריאב) .תרוקיב וסיסבבש רומוה לש המינ הב שי
.(ןוקיתל

.ב"הז ריש :םשב םג ארקנ) תורוש 14 ןב יריל ריש :הטנוס
.(14=בהז :הירטמיגב
ארקנ םהמ דחא לכ .דחא לכ תורוש 4 ינב םה םינושארה םיתבה ינש
."טטקוא" םיארקנ דחיב םהינשו "טטרווק"
ארקנ םהמ דחא לכ .דחא לכ תורוש 3 ינב םה םינורחאה םיתבה ינש
."טטסס" :םיארקנ דחיב םהינשו ,"טצרט"
דוגינ וא הנפמ וא המלשה וא ,הנקסמ ,האצות ,םוכיס אוה טטססה
.הקימניד ,העונת ללכ ךרדב הליחתמ טטססב .טטקואה לש
שי - תינבמ תומלשל תוחפל ,תומלשל הפיאש שי הטנוסב
.םירבדה ןיב רשקו תודימצ ,היצרגטניא
.'וכו ,גרבדלוג האל ,יקסבוחינרשט :תוטנוס ובתכש םיררושמ

ולעש תויעבה לכ תא רתופו תולאשה לכ לע הנועה םויס :רוגס םויס
.הריציב
.בוכ'צ לש "הקעומ" :המגוד

תאז ריאשמו ,הריציב תויעבה לכ תא רתופ וניאש ,םויס :חותפ םויס
.ארוקה לש ונוימדל
.ןונגע לש "תורחא םינפ" :המגוד

.םלשה לכ תא למסמו ,םלשה תא גציימה קלח :הכודקניס
.תיב ="גג תרוק" :תואמגוד
םדא ךתוא האר :הנווכה "?ןיע וזיא ךתוא התאר") םדא ="ןיע"
.(?והשלכ
.שרדמ תיב ="םירפסה ןורא ינפל"
.ולוכ םדאה לכ תא תגציימ דיה =" הדי תא יתשקיב"
םיבורק םיגשומ םה הכודקניסו הימינוטמ ."הימינוטמ" 'ר)
.(םתועמשמב

רופיסה אוה תרגסמה רופיס .רופיס ךותב רופיס :תרגסמ רופיס
אולכה רופיסה אוה ימינפה רופיסהו ,הווה ןמזל סחייתמש ,ינוציחה
,תולבקה שי םיתעל) רבע ןמזל סחייתמ אוהו ,תרגסמה ךותב
.(רופיסה תועמשמל םרותה רבד - םירופיסה ןיב םידוגינ ,תובלצה

בייחמ םוצמצה .םצמוצמ ףקיה תלעב תיתורפס הריצי :רצק רופיס
תיתלילע תומלש גישהל ידכ - חתמו דוקימ ,זוכיר ,תויביטקלס
.תינויער תודחאו
םיעוריא רוזחמ וא דחא עוריא ,תחא הלילעב דקמתמ רצקה רופיסה
לש םיעודיה םיבלשב תחתפתמ הלילעה .םדא ינבל תורקל לוכיה
עוריא .(הרתהו איש ,ךוביס ,החיתפ :וא) ףוסו איש ,עצמא ,הלחתה
תערכמ תובישח לעב אוה ,רצקה רופיסה דקמתמ ובש ,הז דחא
.רוביגה ייחב לרוג תצרוחו
תומדבו תישאר תומדב ללכ ךרדב םכתסמו ,םצמוצמ תויומדה רפסמ
.תינשמ
.תועמשמה תא ביחרהל םדיקפתש ,םילמסב שומיש שי
.חכפתמ אוהו יוניש וב לח ,הנתשמ ותומד - רצקה רופיסב רוביגה
.ףוסב טעמכ עיפומ ,הריציב רתויב חתומה עגרה ,אישה
ףצרה ,ישממה ןמזה = הלובאפה :םינפוא ינשב עיפוהל לוכי ןמזה
תוערואמה רדס ,רפוסמה ןמזה = ט'זוסה .רופיסה לש יגולונורכה
.הריציב םיעיפומש יפכ
ןיא - "הליהת" רופיסבו ,ט'זוסל הווש הלובאפה "זבה" רופיסב)
.רפוסמה ןמזה ףצר וניא יגולונורכה ףצרה ,הזה גוסהמ ןויווש
הלילע רופיס ,תומד רופיס :םינוש םיגוסל קלחתמ רצקה רופיסה
.'דכו

,הבחר תועמשמ ומע אשונה ,ללכ ךרדב ישחומ ,םיוסמ טרפ :למס
וא ,תירוטסיה תוישיא תויהל לוכי למסה .תטשפומ תועמשמ םיתעל
.'וכו ,ץפח וא יפארג ןמיס
ללכ ךרדב למסמ ארקמהמ ףסוי ;םולשה למס איה הנוי :תואמגוד
.הלודגל היילע
.םיעובק םילמסכ םישמשמ םייח ילעב לשמה רנא'זב

ע


הדמע) אשונל בתוכה תובוגת + "תיפצת תדוקנ" האר :בתוכה תדמע
.(תיטנלוויבמא הדמע ,תיתרבח הדמע ,תירסומ

וא םיינוציח וא (רוביגה לש ושפנב) םיימינפ םיעוריא תרדס :הלילע
הביס ירשקב וא (יגולונורכ ףצר) ןמז ירשקב םירושקה ,םהינש
.('ב עוריאל הביס אוה 'א עוריא)
רבד ,םישעמל ,ינוציח עוריאל םרוג רוביגה שפנב ימינפ עוריא ,םיתעל
.התוכבתסהלו הלילעה תוחתפתהל םרותה
.הנימב תדחוימ הרענ התייה איה (יכ) הנשושב בהאתה יפר :המגוד

פ


תונשגר .תישגר תופחסיה .הריתי תובהלתה וא תושגרתה :סותאפ
.םימחרו רעצ ארוקב תררועמה ,תינשגר המינ - תיתטאפ המינ .רתי
.יתרוקיבהו ילילשה ןבומב גשומב םישמתשמ ,םיתעל

התלילעש ,(םיירופיס) םייפא תודוסי תלעב תיטויפ הריצי :המאופ
.תירואית-תיריל הריצי ןכו ,רבעה ןמ וא הווהה ןמ רוביג ביבס
המאופה .תימואלה הרכהה תורבגתה עקר לע החרפ המאופה
.תימואלה הירוטסיהה ןמ תויומדבו תוערואמב הרושק תירוטסיהה
וא יריל ,יפא יוטיב שבולה ירוביצ וא יפוסוליפ ןויער שי הסיסבב
.יטמרד
.תומאופ בתכ קילאיב ררושמה

יוליגו העתפה הב שיו רופיסה ףוסב העיפומה הדוקנ :הטנאופ
תא ארוקה הלגמ הבש ,תרזוח האירק ארוקה לע הפוכ איה .תמאה
תא ,ותעידי אלל ,השעמל וניכה םהו ,רופיסב "וערזנ"ש םיטרפה לכ
'ר - םירטמ זמר השעמל םה םירזופמה םיטרפה) עיתפמה םויסה
.("םירטמ זמר"
."תרוויעה" - גרבנייטש בקעי לש רופיסה :המגוד

'ר) השנאה ,הרופאטמ ,יומיד :ןוגכ ,תוירויצ :תויביטארוגיפ
.(ןוחנומב

תראתמו , ארוקהו רצויה ןוימדל תוריח תנתונ תיטסטנפ הריצי :יטסטנפ
.הנוש תויקוח יפ לע תלהנתמה תואיצמ
:יטסטנפה םגדה ינייפאמ
םירבדמ "תואלפה ץראב הסילע"ב - םייח ילעבל םדא ןיב תוציחמה תריבש .1
.לוורוא - "תויחה תווח" ,אקפק - "לוגלגה" .םייח ילעב םע
לש "תודידב לש םינש האמ"ב - םיתמה ןיבל םייחה ןיב תוציחמ תריבש .2
.םייחכ םייחה ןיב תובבותסמ םיאפר תוחור סקרמ היסראג
קבאנש וניבא בקעי - תימיימש הריפסל תיצרא תואיצמ ןיב תוציחמ תריבש .3
.ב"ל תישארבב ךאלמה םע
לראק לש - "ףפועל עדיש שיאה" .לשמל ,דבוכה קוח - עבטה יקוח תריבש .4
.תרק רגתא לש - "ריקב רוח" .קפא'צ
(...יטוכיספ ,יגולוכיספ בצמ בקע) תושממל םולח ןיב תוציחמ תריבש .5
.ופ ןלא רגדא לש "רוחשה לותחה" רופיסה
יוטיבה שממתמ תרק רגתא לש "תורוניצ"ב לשמל) הרופאטמה תושממתה .6
.("הרהנמה הצקב רוא"

תיטסטנפ הריציל תידעלב הדימ תמא שי - בורודוט תורפסה רקוח יפל
.ןימאהל אל וא ןימאהל - ארוקה לש סוסיהה איהו

םייטסטנפ תודוסי" הרפסב ונייע .ןייטשניבור ההלב לש האצרה יפ לע)
.( 68-59'מע ל"ת ,"תרופיסב

םויס ידי-לע טפשמה תעיטק :הרישב :העיטק=השילג=החיספ
ןיבל ירישה רוטה ןיב הלבקה ןיא .האבה הרושב התכשמהו הרוש
הגירח ,תועמשמב הנפמ וא יוניש שיגדהל היושע העיטקה .טפשמה
.חתמ ,עובקה הנבמה ןמ ,הינומרהה ןמ
וישעמ ךותל וכפשנ ,וידי תורהנ" :יחימע לש "יבא" רישה :המגוד
."םיבוטה
.החיספ שי ךז ןתנ לש םיבר םירישב

ק


הלימל שיש (תופסונה תויועמשמה) יאוולה תויועמשמ :היצאטונוק
.תישיא הנניא איהו ,םלש רוביצל תפתושמ היצאטונוקה .יוטיבל וא
.םיהולא לש היצאטונוק שי "םיימש" הלימל :תואמגוד
רוביצ) המחלמ לש היצאטונוק תויהל הלוכי "רופיכ-םוי" ףוריצל
.(ךכ רובסי םלש

.תונורקע ,תונוצר ,תופיאש ,תוחוכ ןיב תושגנתה :טקילפנוק
וא םינושה םירוביגה ןיב םיכוסכס תויהל םילוכי םיטקילפנוקה
.(המליד) רוביגה לש ושפנ ךותב ךוסכס

ר


הרבח ראתל לוכי ןאמורה .ףקיה-תבחר תיתורפס הריצי :ןאמור
ןאמורה ףקיה .'וכו המלש החפשמ ,המלש םייח הפוקת ,המלש
,םיכורא ןמז יקרפ ינפ לע ערתשהל ,תובר תויומד לולכל רשפאמ
תבכרומו הכובס הלילע חתפל ,תומדה בוציעב קימעהלו ביחרהל
.(הנשמ תולילעו תישאר הלילע)

תשגדה :םה וינייפאמ .18 -ה האמה ןמ יתורפס םרז :הקיטנמור
.בוט ולוכש םלועל הפיאש שי הז םרזב .ןוימדהו תויתייווחה ,שגרה
,ןכ ומכ .בבוסה לש היצזילאידיאל :רמולכ ,יופייל הייטנ שי םיתעל
.ירותסמה לאו עבטה לא ,תודידבה לא ,רבעה לא החירב תמייק

הריצי .תואיצמ לש הילשא רצוי רשא ,יתורפס בוציע גוס :םזילאיר
םלוע הנובו ,םייחה תא הקחמה ,היודב הריצי איה תיטסילאיר
.תואיצמה יקוחל ויתונורקעב המודה
.תינוימד-תיטסטנפ הריצי הנניא איה
.הקיטנמורה ןמ הנוש ,תורפסב םרזל םג בשחנ םזילאיר

הלילעב אצמנה בושחו יתועמשמ זמר :(םידקמ זמר=) םירטמ זמר
הקימעמ האירקב קר .הפוס לא הלילעה תא םדקמו ,יארקאב וליאכ
.ותועמשמ תא םיניבמו ,תעדה תא וילע םינתונ תרזוח האירקב וא
.ןונגע לש "לכורהו תינודאה" רופיסב ןיכסה :המגוד

ש


תנבומו שארמ העודי הילע הבושתהש ,הלאש :תירוטר הלאש
הריאשמ תירוטרה הלאשה .הבושת תשרוד הניאש הלאש .הילאמ
.תועמשמה תא תדדחמו ,ארוקה לע םשור
"?תשרי םגו תחצרה" :המגוד

אוהש ונבשחש ריש :המגוד) ופוסב הטנאופ לעב ריש :ךפהתמ ריש
הלחתהבש ריש וא ,הניק ריש אוהש ופוס יפ-לע רבתסמו ,עבט ריש
רבתסמ ףוסבל ךא ,ויתורצב ארוקה תא ףתשמ רבודהש םימשרתמ
.(המשא וינפב חיטמ אוהש
.לוריבג ןבא לש "שמש האר" רישה :המגוד

ת


הריציב םיאצמנה ,םירחא םיטסקטמ םייוטיבו םיעטק :תיתשת
תועמשמה תא הרישעמ תיתשתה .תיתשתכו סיסבכ הל םישמשמו
.("היזוליא" -ו "רוכזיא" האר) התנבהל תמרותו ,הריציה לש
חנ תשרפ לש תיתשת שי יולה הדוהי לש "לובמ אבה" רישב :המגוד
.ארקמב