תימרא ךידבע לא אנ רבד

לזיו לעי :השיגמ
4 א"י :התיכ
םש-להוא :רפס תיב

רבד חתפ

תשק ,הקשבר םואנב תקסוע "תימרא ךידבע לא אנ רבד" הדובעה
אנ רבד" הדובעה םש .לרוגה תורה ויתוכלשהו ררג רשא תובוגתה
,הנודנה תושחרתהב חתפמה קוספ ךותמ חוקל "תימרא ךידבע לא
תפש תא ףילחהל הקשבר ירושאה רשהמ הדוהי ירש םישקבמ הב
.(הגהנהה ,היטמולפידה תפש) תימראל (םעה תפש) תירבעמ ומואנ

-ח"י םיקרפב ,'ב םיכלמ רפסב ןה ראותמ ,ויטרפ לכ לע ,רופיסה
ז"ל-ו"ל םיקרפב ,והיעשי רפסב ןהו (ךלמה והיקזחל רשקה לשב) ט"י
.תושחרתהב ץומא ןב והיעשי איבנה תויטננימוד לשב

:תופסונ תובר לעו תואבה תולאשה לע הנעת הדובעה
?הקשבר היה ימ .1
?תירבעב עודמו ,םואנ אשנ עודמ .2
?םואנה תפש תא תונשל ונממ שקבל הדוהי ירש תא עינה המ .3
?הפוקתה התואב תדחוימ תובישח תימראל םאה .4
?ךכל תוכלשהה ויה המו ,םירשה תשקבל הקשבר ביגה דציכ .5

,ינומכ הדובעהמ ונהיתו ומיכחת יכ הווקתב
.לזיו לעי

הקשבר אובו םילשורי לע הלוע בירחנס - אובמ

תא ריאשהש ערואמ היה םילשורי לע רושא ךלמ בירחנס לש ועסמ
ועסמ רופיס טרופמ ארקמב תומוקמ השולשב .םיאיבנה ירבדב ומושיר
.בל ,ב םימיה ירבדבו ,זל-ול והיעשיב ,טי-חי 'ב םיכלמב :בירחנס לש
יתיצמת םימיה ירבדב רואיתה רשאכ ,םיליבקמ םירואיתה תשולש
הדבועה :והיעשיבו םיכלמב בותכ וניאש דחא טרפ ליכמו ,רתוי
םיבר םימ עונמל ידכ ,םילשורי דיל םימה תורוקמ תא םתס והיקזחש
.בירחנס לש ואבצמ

טלושה קזחה חוכה םרא התייה ,זחא ךלמה ימיב ,םדוקה רודב
תלגת .רוזאה ימע לע התמיא תא הליטה קשמד התריבמ ,רוזאב
םישולש ורבע .התעפשה תא קלסמו ,םרא תא הכמ רושא ךלמ רסאלפ
אוהו ,ןדאלב ךדארמ הכולמל הלווע לבבב .בירחנס ךלומ רושאב .הנש
והיקזחל םיכאלמ חלוש אוה .בירחנס דגנ היצילאוק םיקהל הסנמ
ינסחמ תא ,ןבומכ םהבו ,ויתורצוא לכ תא ול הארמ והיקזחו ,ךלמה
תלבקמ הצורמ וניא איבנה והיעשי .תיאבצה ותמצוע תאו ולש קשנה
והיקזח רמוא רשאכו ,לבב ךלמ יחילשל והיקזח ןיכהש םינפה
,"םיתארה אל רשא רבד היה אל ,ואר יתיבב רשא לכ תא" :והיעשיל
ורצא רשאו ךתיבב רשא לכ אשינו םיאב םימי הנה" :והיעשי הנוע
.(כ ,ב"מ) "'ה רמא ,רבד רתווי אל ,הלבב הזה םויה דע ךיתובא

,לבב ריעה תא שבוכ אוה .התוכהל חילצמל ,לבב דגנ אצוי בירחנס
הריתומ בירחנס לש ותמחלמ .ומעטמ ךלמ הב ךילממו הירע תא זזוב
דרמ יוכיד רחאל .בירחנס דגנ המחלמל ךרעיהל ןמז י"אב םידרומל
.הדוהיב המחלמל בירחנס אצוי ,לבב

'ב םיכלמב .הדוהיב הלודג הלהב ררוע םילשוריל בירחנס לש ואוב
והיקזח .תורוצבה הדוהי ירע לכ תא סופתל ותחלצה לע רפוסמ ח"י
,יתאטח" :בירחנסל רמוא אוה הבו ,תחלשמ שיכלל רושא ךלמל חלוש
לש סנק והיקזח לע ליטמ בירחנס ."אשא יל ןתת רשא תא ,ילעמ בוש
תותלדמ ץצקמ והיקזח .בהז רככ םישולשו ףסכ רכיכ תואמ שולש
.סנקה תא םלשמו לכיהה
הלהבה .םילשורי לע הלוע אוהו ,ךכב קפתסמ אל בירחנס ךא
תיילע תרגסמב .םעה בל תא קזחמ איבנה והיעשי קרו ,הבר םילשוריב
,םילשוריל םירש השולש תב תחלשמ אוה חלוש ,הדוהי לע בירחנס
תא םייסל ךכבו ,תולגיהלו ענכיהל הב םיבשויה תא ענכשל הסנת רשא
םירשה תשולשמ דחא וניה ,הקשבר .אבצה תוברעתה אלל הכרעמה
.ומואנל עקרה והזו

:םירש השולש הללכ ,רומאכ ,והיקזח לא םיירושאה םירשה תחלשמ
תוכלמב רתויב דבכנה ירושאה רשה - ןיינמב ןושארה אוה ,ןתרתה
- וירחאו ,"סירס בר" -ה וניה ,הלעמב ינשה .(ךלמה תחת) תירושאה
."םיקשמה-רש" הארנכ אוה ,"הקשבר"

והיקזחל בירחנס עסמ רופיסב הקשבר לש יזכרמה ודיקפתש ,ןאכמ
אלא ,שיכלמ בירחנס חלש רשא תחלשמב ותובישח םושמ ול אב אל
ןושל תעידי .ןמגרותמל קקזנ אלו (תירבע) תידוהי רבדל עדיש םושמ
דוע ההומת ןכו ,ההומת הלעמ םר ירושא רצח רש ידי לע הדוהי
תודיעמה ,םעהו הגהנהה ינפב הקשבר הלעמ רשא תונעטה תרוש רתוי
םואנש חיננ םא ףא .םילשוריבו הדוהיב השענה לש הקימעמ העידי לע
הקשברל וסוחיי םצע ירה ,תרחואמ תיתורפס הריצי אלא וניא הקשבר
לש ותעפוה רודה ןורכיזב הקקחנ המכ דע הארמ ,ומצע בירחנסל אלו -
ומואנב ליטמהו הדוהי ןושלב רבדמה ,םילשורי ירעשב ירושא רש
הדוהי ירש לע ןהו המוחה לע םיבצינה ריעה ינב לע ןה ארומ ץרמנה
:והושקבו ותארקל ואצי רשא
תידוהי ונילא רבדת לאו ונחנא םיעמוש יכ תימרא ךידבע לא אנ רבד"
.(אי ,ול והיעשי) "המוחה לע רשא םעה ינזואב

וא ינש רוד ,ואצומב ילארשי וליפא הקשבר היהש אופא ענמנה ןמ אל
.רמומ היהש וא ,לארשי ילוגל ישילש

תיגולוכיספ המחול יעצמאכ הקשבר םואנ

םירבד .תיארקמה תורפסה לכב םמצעל דוחיי םיעבוק הקשבר ירבד
המחולל הנושאר הגרדמ אמגודו טלוב ירוטרוא עצבמ רדגב םניה הלא
.תיגולוכיספ
רוצמו והיקזח דרמ תובקעב .קהבומ הלומעת םואנ וניה הקשבר םואנ
התארנ אל ונממ רשא השק בצמל הדוהי תכלממ העלקנ ,הבוגתכ רושא
אל עיצמו ןומהה ינפב םאונ ,ירושאה רשה ,הקשבר .הבורק העושי
,םייחב רוחבלו ענכיהל אלא - םתומל איבת רשא המחלמב ךישמהל
.תולג ריחמב וליפא
השמתשה םהב םירכומ המחלמ ילכ ויה עונכשהו הלומעתה
ןוטלשה היה לוכי הלומעתל תודות .םעפ אל תירושאה הירפמיאה
אבצ קותיר בייחו םינש המכ ךשמנ רשא רוצמ רצקל ילאירפמיאה
הקשבר םואנו ,ללכב הלומעתה .םימד תמחלמ עונמל ףא וא ,םוקמל
הגהנהה ישנאל הנווכ אל ונייהד ,ןתמו אשמ לש ךרד התייה אל ,טרפב
תגצה אלא ,הוושה קמעל עיגהלו םהיתושירד לע רתוול םענכשל ידכ
לא ןירשימב הנופ הקשבר .תיאבצ תוברעתה אלל ןתעיבתו תודמע
- םהלש םתפשב םהילא רבדמ ןכלו ,םעה ןומה ,םירוצנה תושגר
התייה רשא תימשרה תימואלניבה הפשה - תימראב אלו "תידוהי"
.היטמולפידה תפשכ איהה תעב הגוהנו םיגיהנמה יפב הרוגש
התייה אל תירבעב אלו תימראב רבדל הקשברמ הדוהי ירש תושירד
ונילע םתעד ףוסל תדרל ידכו ,ומואנל הבוגת התייה םתשירד .ידכב
.ובוחב ןומטה לעו ,הקשבר םואנ לע דומעל תישאר

םיטנמלאו םיקומינ ףוצר אוה .בר ןויגיהבו םעטב ךורע הקשבר םואנ
תושוחת תא םיבתנמו הזב הז םירוזשה םינוש םימוחתו םידברמ
.ויתונווכ יפ-לע ויעמוש
,הקשבר ."רושא ךלמ לודגה ךלמה" :רושא ךלמ תרדאהב חתופ הקשבר
ךלמל סחוימ הז יוטיבו ,"ךלמ" והיקזח תא תונכלמ ענמנ ,טלחומ דוגינב
רדגב וניה ומשב אלא יתוכלמה וראתב והיקזח יוניכ יא .דבלב רושא
.ולוכ םואנל "ןוטה תנתונ" איה ,וז החיתפ .תוסג

ךרד לע השיגדמה תירוטר הלאש - "?תחטב רשא הזה ןוחטיבה המ"
רצוי ,םעה ינפב הלאשה תגצה םצעב .והיקזח הגשמ תא תונגלגלה
תרצוי ,וז השוחת .ויעמוש לצא םג תונגלגלו הינוריא תשוחת הקשבר
.ךשמהב רבגתו ךלת רשא - ותוגיהנמ ךרד תקדצב םעה לש ןומא רבשמ
.וירבד ךשמהל עקרקה תא רישכמ הקשבר
לארשי תא עינכהל הסנמ אוה םהב םיקומינ תרדסב חתופ הקשבר
ךכבו ,הגהנהה יקוסיע תשק תא םיפיקמ וינועיט .היבשוי חור ליפהלו
.רבע לכמ התוא לסופו ץימשמ ,רתכמ אוה

:יאבצה םוחתב םיקומינ
ימ לע התע ,המחלמל הרובגו הצע םייתפש רבד ךא ,תרמא" :20 'ספ
."?יב תדרמ יכ תחטב

.הרובגו ,הצע ,ןוחטיב םה הקשבר יפ-לע םילשורי תנגה יביכרמ
המצועה - הרובגו תונכהו ןונכת - הצע ,תיאבצ הרזע ושוריפ ןוחטיבה
םעה דודיע יכ רבס רשא והיקזח לע גלגלמ וירבדב הקשבר .תיאבצה
םישורדה יאבצ חוכלו ןובנ ןונכתל ףילחת תווהל לוכי דרמ ימואנב
םילשורי תושרב ןיא יכ הקשבר רמוא דוגינה ךרד לע .המחלמב
.הלא םיביכרמ

ךל הנתאו רושא ךלמ תא ,ינודא תא אנ ברעתה ,התעו" :23-24 'ספ
."םהילע םיבכור ךל תתל לכות םא ,םיסוס םייפלא

הקשבר .רושא אבצ לש וחוכ דגנכ דומעל לכוי רשא אבצ והיקזחל ןיא
ךמתסהל והיקזח תטלחהלו ,הדוהיו םילשורי לש יאבצה הבצמל געול
.םירצמ חוכ לע

רושא חוכ שגדומ דחמש ךכ םיחסונמ םיקומינה ינשב הקשבר ירבד
תוטלחה תולוואו הדוהי תשלוח תשגדומ (גולגלה ךרד לע) ךדיאמו
לע םעמושב) ויעמוש חור תלפהל ןה הקשבר איבמ ךכב .והיקזח
.(והיקזח תצמשה ידי לע) הגהנהה דגנכ הסיסתל ןהו (םתשלוח

:ינידמה םוחתב םיקומינ
,םירצמ לע ,הזה ץוצרה הנקה תנעשמ לע ךל תחטב הנה התע" :21 'ספ
לכל םירצמ ךלמ הערפ ןכ .הבקנו ופכב אבו וילע שיא ךמסי רשא
."וב םיחטובה

.םירצמ ךלמ הערפ םע והיקזח תירב תתירכל עגונב איה הקשבר תנעט
קזנה תא ףאו םירצמ תוירירבש תא הקשבר ראתמ ,הקירילה ךרד לע
תנעשמל םירצמ תא המדמ הקשבר .התירב ילעבל תמרוג איה רשא
תונעשיהש םשכ .וילע םינעשנ רשא (רובשו) קד לקמ אוה ,ץוצר הנק
םע תירבה ךכ ,קיזת םא יכ ,ליעות אלש קר אל רובשו קד לקמ לע
קר םא יכ ליעות אל (החוכ לע תוכמסנ הדוהיו םילשורי הב) םירצמ
.קזנ םורגת
.הקתלא ריעה דיל ירצמה חולשמה ליח תסובת לע זמור הקשברש רשפא
דגנכ הסיסתהו םעה תוששח תא םיקזחמ הקשבר לש הלא םירבד
.תוגיהנמה

:יתדה םוחתב םיקומינ
רשא אוה אולה .ונחטב וניקולא 'ה לא ילא ןורמאת יכו" :22 'ספ
םילשורילו הדוהיל רמאיו ,ויתוחבזמ תאו ויתומב תא והיקזח ריסה
."םילשוריב ווחתשת הזה חבזמה ינפל

,ןעוט אוה .תילילאה ותפקשה ךמס לע ותנעט ןעוט ירושאה הקשבר
ול אטח אוהש םושמ וב סאמ יאדובו והיקזח תרזעל היהי אל 'ה יכ
לדגל ידכ) םילשוריב ןחלופה זוכירו ץראב תומבה לכ תא וריסהב
יוגש שוריפו תיתדבוע תועט הז קומינ תויה תורמל .(ותוכלמ ריע דובכ
.םעב םיבר לש םביל לא רבדמ אוה ,תילילא טבמ תדוקנמ בצמה לש
ןתסירהבו ,תובר תוחפשמל דימא הסנרפ רוקמ ושמש ,ןנמזב תומבה
םיבר םיגוחב הרעס הררוע תומבה תסירה .ןמע הסנרפה רוקמ סרהנ -
ירכועב הז קומינ ביצהל הקשברל היה לק ןכלו (הדשה ירעב רקיעב)
רתויב םיסיסתמה םימרוגה דחא היה הז קומינ ,קפס אלל .והיקזח
.והיקזח דגנכ

רמא 'ה ? ותיחשהל הזה םוקמה לע יתילע 'ה ידעלבמה ,התע" :25 'ספ
."התיחשהו תאזה ץראה לע הלע :ילא

לטבמ ןושארה יתדה קומינב .הינוריא תרכנ הקשבר לש הלא םירבדב
אוה התע ,םרב .וילע ךומסל ןיא יכ חיכוהל ץמאתמו 'ה חוכ תא אוה
.ץראה יבשוי לע םעז הטמכ ומצעב 'ה ידי לע החלשנ רושא יכ ןעוט
איה החלצהה היפ לע ,תילילאה הסיפתה ךותמ תעבונ וז הנומא
תא ושטנ םילאהש ושוריפ ןולשיכ .םילאה תרזעל ידעלבה ןחבמה
,וב 'ה תכימתל ןמיסכ ותניחבמ תנמתסמ רושא ךלמ תחלצה .םדבוע
.ותונצחשו ותונרמויב הקשבר גילפמ הלא םירבדב .ותחילשב דודיצו
,הדוהימ םיעמושה ידי לע הנמיהמ הניא תורחאל דוגינב וז תונרמוי)
.(ומעל קר הלגתמ 'ה יכ םיעדוי םה ןכש

םע ןוחטיב לוטיב ןניה הקשבר גיצמ םתוא םייתדה םיקומינה תורטמ
ןכ השע אל 'ה ןתנעטל ןכש - הערה ינפמ םליציו םדצל בצייתי 'ה יכ
.ויתומב וריסהב ול אטח והיקזח יכו תומדוק םימעפב
םיעטומ שוריפו הנבהמ םיעבונ הקשבר ירבדב תויוריהבה יאו תוריתסה
,םילילא דבוע - ונייהד ,ודי לע תילארשיה הנומאהו והיקזח ישעמ לש
םיגשומו תויושחרתה לע םיססובמ וירבד ,םרב .םזיאתילופב ןימאמ
תסירהמ תעבונה הדשה ירעב תילכלכה היעבה ןוגכ ,םינוכנו םיישממ
,הלא םיקומינ ינש ."םעז הטמ" - ןכו ,םילשוריב ןחלופה זוכירו תומבה
.םהב דחפו ארומ תעירזו םיעמושה ברקב האסה תשדגהל םיאיבמ

ילכלכה ,ינידמה בצמה .ענמיהל הדוהי ירש ושקיב ,ל"נה לכ דגנכ
םג הערה ושקב םירשה ןיאו ,םייד םימוגע ויה םילשוריב ינוחטבהו
,ירמגל לופית םעה חורו - ידימ רחואמ היהיש ינפל .יתרבחה םוחתב
ליאוי יכ הקשברמ םירשה ושרד ,הגהנהב הדירמ םוקת אמש וא
םיגיהנמה םע חחושי יכ התייה םתנווכ .תימראב תוחישה תא להניו
הרוגש התייה רשא ל"ניבה תיטמולפידה להנמה תפש איה - תימראב
.("תידוהי") תירבע התייה םעה ןומה תפש .דבלב םיגיהנמה יפב
.תוכלממ ןיב ינידמ מ"ומב הגוהנה הפשה התייה תימרא
הדיעוול תוושל תימרא רבדל הקשברמ םתשקבב וויק הדוהי ירש
.דבלב םיגיהנמה תופתתשהל הליבגהל ךכבו ,אדירג יטמולפיד יפוא

אל ,רומאכ ,הקשבר לש ואוב תרטמ ,םרב .מ"ומל ינייפוא הז יפוא
קמנמ אוה .םינומהל וירבד תעמשה אקווד אלא ,מ"ומ םשל התייה
לא םג אלא ,דבלב ךלמה לאו םירשה לא חלשנ וניאש ךכב ותבושת
םהיתושירדל ונעיי אל םא לובסל םידיתעהו רוצמב םיבשויה םעה ינב
.(דבכה בערה לשב סואמו אמט רבד לכ לוכאל םידיתע םה)

,הלומעתו הזרכהכ אדירג ןומהל םינווכמ הקשבר לש ירבד ללכ יכ ,רכינ
אל הקשבר ירבדב ,לשמל ךכ .םיגיהנמה םע מ"ומ תרטמל אלו
,(והיקזחל תוירוטר געל תואירק טעמל) תורישי תוינפ ללכ תועיפומ
,החיש ,ןוידל וירבד תא חתופ וניא אוה) יתזרכה יפוא םיאשונ וירבד
יפכ םיאנת הנתמ וניא ,(וירבדל םירחאה תובוגתל וא העד תעבה
.ינשה דצה ירבדל ןיזאמ וניאו ,מ"ומב גוהנש

המינ וירבדל .הגהנהה תונגב תובר םיקסוע הקשבר ירבד ,ןכ ומכ
וניה הנופ אוה וילא יטננימודה דעיה להק קפס אללש ןאכמו ,הסיסתמ
.הגהנהה אלו םעה
תונתינה תויעב אלו תוצמשה וירבד רקיע :םואנה יאשונ ןויצל םיבושח
,הלא .םעה לש ולרוגב רקיעב םידקמתמו םייללכ וינועיט ,מ"ומב ןוידל
תיגולוכיספ המחול) הקשבר לש תיתימאה ואוב תרטמ לע םיעיבצמ
ירהש) תימראב אלו תירבעב אקווד ומואנ תאישנל הביסהו (מ"ומ אלו
.(היטמולפיד תורטמלו ויגיהנמל אקווד ואלו םעה ןומהל ןווכמ ומואנ

הקשבר לש ותויעוצקמו םוכחתה ,תוריהבה ,דחה ןושלה חסונ ,ךכיפל
תא שוחל ,דלונה תא תופצל הדוהי ירש תא ועינה םואנה תכאלמב
ירש וששח הלאמ .םינומהה בלל םירדוח וירבד יכ ןיבהלו ןומהה
.תימראב רבדל ונממ ושקב ןכלו ,לכמ רתוי הדוהי
,םירשה תשקבמ ותוגייתסה שיגדהל ידכ .דגנתה ,ןבומכ ,הקשבר
."תידוהי לודג לוק" -ב וליפאו ,ומואנב הקשבר ךישמה
תא ןומהה ינפב חתפו םשיגדה ,םושלש לומתכ וינועיטב ךישמה אוה
.תוומל - םייחה ןיב ,ץראב תוראשהל הילגהה ןיב הרירבה תורשפא

,'הו םעה תוספא דגנכ רושא חוכ תא רידאהלו ראפל ךישממ הקשבר
יכ" - ארומ תליטמו תובהל תבצוח תירוטר הלאשב ומואנ םייסמו
."?ידימ םילשורי תא 'ה ליצי

הקיתש .הקיתש איהו ,הנושאר תראותמ הקשבר םואנל םעה תבוגת
םואנ ,גייס אלל ,ךכיפל .םירשה תבוגת תראותמ ,הירחא קר .תמעור
.םעל ןווכמו דעוימ הנושארבו שארב היה הקשבר

הקשבר שמתשמ םהב םיירוטרה םיעצמאה דחוימ ןויצל םייואר
.ויתונווכ םישיגדמו וירבד םידדחמה ומואנב
לע .(20-21 ,'חי ,'ב םיכלמ) געלב הקשבר שמתשמ ,הנושארבו שארב
.םכרעב תיחפמו ויעמוש ןוחטב תא רערעל הקשבר חילצמ ,געלה ידי
תמועל רבודה תונוילעו חוכ תדמעב רבודה תא םקממ ,געלב שומישה
.ומואנב הקשבר ץפח קוידב הלאב .ויעמוש

תא דימעה ,וירבדב .(22-23 'ספ) הינוריאב הקשבר שמתשמ ,תינש
םירבדה תגצה ."תואיצמ"ל דגונמו ינוריא ןפואב והיקזח יכלהמ
וישעמב השוב ,תותיחנ תשוחת עמושה לצא תרצוי ,תינוריא ךרדב
,רומאכ רשא) הלא וירבד .ויתויועטב (לוכיבכ) הרכהו הטרח תושגרו
ודירמהלו ירמ חור םעב חיפהל ידכ ורמאנ (םעל םרקיעב םינווכמ ויה
ביואה ףוג ךותב םיימינפ םיכוכיח תריצי .היכלהמו הגהנהה דגנכ
.הקשבר הוויק ךכלו - ותושלחיהל האיבמ

.(27-30 ,24-25 'ספ) הדחפהה טנמלאב שמתשה הקשבר ,תישילש
דגנכ תירושאה הירפמיאה לש יאבצה הקזוחב ודקמתה וירבד רקיע
םליצהל 'ה לש לטובמה וחוכבו ,דחמ םילשוריו הדוהי לש םועזה החוכ
תא ליפה ךכ ידי לעו ,םיצרחנו םיבקונ ויה וירבד .ךדיאמ ,רושא ידימ
יטננימוד קלחל התייה םעה תדחפה .ונוחטב תא רערעו םעה חור
עימשהש ולא תמגודכ) םישקו םיצרחנ הדחפה ירבד ידי לע .ומואנב
ללכב דוע - ותבוטל המחלמה ףכ תא עירכהל םאונה לוכי ,(הקשבר
הב ,תיגולוכיספה המחלמה לש התלודג יהוז ,השעמל .הליחתהש ינפל
.םילשוריל חלשנ המשל רשאו המר דיב הקשבר טלש

לע .(31-32 'ספ) שנועהו רכשה לומג ןורקיעב הקשבר שמתשה ,תיעיבר
םה םיכוז ,רבודה ןוצר רחא םיאלממ םיעמושה םא ,הז ןורקיע יפ
הרקמב .םידדצה ינש ןיב הוושה קמע תא בורל הווהמה רכש לומגב
,תולג השוריפ םילשורי תעינכ יכ ותנווכ תא ריתסה אל הקשבר ,הז
םימו חבושמ ןוזמ עפש שי וב ,הדוהיו םילשוריל המודה בוט םוקמל ךא
.שנוע - םלומגו ,רמ םלרוג אהי ,ודגנתי םא ,םרב .בורל
ילמיטפואה ילוא ,ילאיר ןורתפ הקשבר עיצמ ,ךכ םירבדה תגצה ידי לע
שוחל ןתינ ותוא ,םעה ברקב לובלבל םימרוג הלא וירבד .םייקה בצמב
."ושירחיו" - םואנה םותב ותבוגתב

-34 'ספ) תיתדו תיאבצ היגולאנאב ומואנ תא הקשבר םייסמ ,ףוסבל
םירחא םימע לרוגל המוד לרוג ויעמושל אוה הפוצ ,הלא וירבדב .(35
סוסיבכ איבמ אוה .םהל ערתיא םלרוגו - המוד בצמב םינותנ ויה רשא
וז היגולאנאב .רושא תחת וערכ רשא םיורפסו דפרא ,תמח ימע תא
הפוצו התוא לסופ אוה .ותווקת םעה הלות וב ,'ה חוכל אוה סחייתמ
ןפואב םהילאב םהיתווקת ולת רשא םירחא םימע לרוגל םעה לרוג תא
.רושא תחת ולפנו המוד
םילא חוכל 'ה חוכ תאוושה - תיתד :הלופכ היגולאנא הנופצ וירבדב
םימע תושלחל םילשוריו הדוהי תושלח תאוושה - תיאבצו ,םירחא
.םירחא
ןה ויעמוש ןוחטיב תא הקשבר רערעמ הלא תויגולאנא תועצמאב
םתנומאב ןהו (והיקזח) יאבצה חוכה לע תכמסנה םתוגיהנמב
.'ה חוכ לע תכמסנה

הלא לכמו ,ויעמוש לע ךילשהל הקשבר שקיב וללה תוכלשהה לכ תא
,םיידיתע םיכוכיח עונמל הרטמ ךותמ ,ןכל .דואמ דע םירשה וששח
ךותמ ךא - תירבע םוקמב תימרא רבדל הקשברמ הדוהי ירש ושקיב
.ולשב הקשבר ךישמה ,םמייקל הרטמ
התייה תימרא רבדל הקשברמ הדוהי ירש תשקב יכ ,עמתשמ ל"נה ןמ
בטיה תאז וניבה הדוהי ירשו ,דחמ דסחב םאנ הקשבר :המוקמב
.ךדיאמ

םואנה תוכלשהו תואצות

תבוגת תראותמ הנושאר .בר ףקותו םשור וירחא ריתוה הקשבר םואנ
:רמאל איה ךלמה תווצמ יכ ,רבד ותוא ונע אלו ,ושירחיו" - איהו ,םעה
לע הדיעמ איה .הובגמ הארוה יפ-לע הניה םעה תבוגת ."והונעת אל
הביתה .ויה תויוגייתסהו .םעה לש ותוגייתסה תא הלגמ הניא ךא ,תויצ
.תמעור הקיתש וז התייה .ךכ לע הדיעמ - ושירחיו -

,הינוריאה ,געלה .וירחא הקשבר ריתוה התוא השוחתה תרכנ וז הבוגתב
.םעה תא ולבלב תיאבצה היגולאנאהו שנועה לומ רכשה ,הדחפהה
ביגה םעה יכ הדבועה םצע ,םרב .ותרטמ תא הקשבר גישה ,וז הניחבמ
ןמאנ רתונ םעה יכ הריהבמ ,ותוגיהנממ ול הנתנ רשא הארוהל םאתהב
תעירקו חורה תליפנ .הדגנ ודירמהל ויתונויסינ ףא לע - הגהנהל
והיקלח ןב םיקילא אביו" - הגהנהה ברקב אקווד המייקתה םידגבה
יעורק והיקזח לא ריכזמה ףסא ןב חאויו רפוסה אנבשו תיבה לע רשא
תא ערקיו והיקזח ךלמה עומשכ יהיו .הקשבר ירבד ול ודיגיו םידגב
תאו תיבה לע רשא םיקילא תא חלשיו .'ה תיב אוביו קשב סכתיו וידגב
ןב איבנה והיעשי לא םיקשב םיסכתמ םינהכה ינקז תאו רפוסה אנבש
םויה הצאנו החכותו הרצ םוי :והיקזח רמא הכ :וילא ורמאיו .ץומא
והיקזח תארוהב םירשה ."הדילל חוכ ןיאו רבשמ דע םינב ואב יכ הזה
.שחרתה רשא תא ול םירפסמו והיעשי איבנל םישגינ

ודדוע ,ךלמה לש ונימיל ץומא ןיב והיעשי איבנה דמע רוצמה לכ ךשמב
הווקת חיפהו ,רצה ידיב ריעה תא ריגסהל אלו לארשי יהולאב חוטבל
הככי טבשב ,רושאמ ןויצ בשי ימע ארית לא" - םירוצנה בלב תלחותו
לע יפאו ,םעז הלכו רעזמ טעמ דוע יכ ,םירצמ ךרדב ךילע אשי והטמו
ךראוצ לעמ ולעו ךמכש לעמ ולבס רוסי אוהה םויב היהו ...םתילבת
.(ד"כ ,'י ,והיעשי) "...

תבכרומה ותדמע לע הליחת דומעל שי ,והיעשי תבוגת תא ןיבהל ידכ
חוטבל ןיאש ,הדמע והיעשי טקנ הליחתכלמ .רושאב והיקזח דרמ יפלכ
אצי ,והיקזח יבא ,זחא ימיב דוע .דבלב 'הב אלא ,תירב ילעבבו קשנב
תפקתהמ הדוהי תא ליצתש הווקתב ,רושא לע תונעשיהה דגנ והיעשי
תואצות איבנה הזח זא .םרא ךלמ ןיצרו לארשי ךלמ חקפ ,תירבה ילעב
והיעשיב .(ח-ז והיעשי) רושא םע תורשקתהה תובקעב הדוהיל תושק
םישרפ לעו םירצמ לע תוכמתסהה דגנ תוצרמנ החומ אוה ג-א ,אל
,'ה לש ילאסרבינואה ודיקפת תסיפתב הכורכ והיעשי תאובנ .בכרו
,ותעדל ןיא הלא םיעוריא תרגסמב .םיעוריאה לכ תא שארמ ןווכמה
קר אלא ,התרבח דגנכ תרחא וא וז המצעמ םע תותירבל ךרע לכ
היהת החטבבו טקשהב ,ןועשות תחנו הבושב" :'ה לע תונעשיהל
ףאו הדוהי תא עישוי רושא דגנ דרמה אל .(ו"ט ,'ל והיעשי) "םכתרובג
.תוירסומה תודימה רהוט אלא ,ןחלופה יווצ יולימ לע הדפקה אל
והיעשי) אטוחה ומע תשנעהל 'ה ידיב םעז הטמ ותסיפת יפל ,איה רושא
.םירצמ םע תורשקתהה םצעב והיקזח אטח ,וז הסיפת יפ לע .(ו"ט-ה ,'י
היהש ,והימריכ אלש) והיקזח תרזעל והיעשי ץלחנ הלא לכ תורמל םלוא
- םילשורי לע רצה לבב ךלמל ענכיהל והיקדצ לע יכ ,ותעדב ןתיא
,רושא ךלמל ענכיהל ןיאש תוצרחנ עבקו (ח"י-ד"י ,ח"ל ,'אכ והימרי
םעז הטמכ רושא תוליעפש ,רבס ףא והיעשי .הבורק 'ה תעושתש םושמ
דע הדוהי תשנעה - 'ה הל דיעוהש תילכתה תא םילשתש דע לוחת
היהת תרתונה תירישעה .(גי-אי ,'ו והיעשי) תירישע הב רתוויתש
והיעשי) 'ה יניעב תויוצר תויתד-תוירסומ תומרונ יפ לע לעפתו ,תקקוזמ
םילשוריו "'ה םוי"ב ודחכוי ,םכותב רושאו ,םלוע יעשר .(אל-דכ ,א
תתשומה ,שדחה יתרבחה רדסה לש ילאסרבינואה זכרמה ויהי השדקמו
"םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ" :'הב ורוקמש םולש לע
והיעשי אטיב הז ונוזח תומשגתהב הזעה ותנומא תא .(ד-א ,'ב והיעשי)
לש רבשמה תעשש הארנ .(חי ,ח והיעשי) וינבל ןתנש םיילמסה תומשב
הכוסכ" הדוהי ירע לכמ הדבל םילשורי הרתונ הב רשא ,בירחנס עסמ
,םיכרד תשרפכ והיעשי יניעב התארנ ,(ח ,א) "השקמב הנולמכ ,םרכב
יפל .וזכרמב םילשורי רשא - ימלועה העושיה לעפמ ליחתי הנממש
,ילאסרבינואה לאה לש וזכרמ ןכוש הב רשא - םילשורי תליפנ ,ותסיפת
תצרמנה ותובצייתה ןאכמו ,םיילילאה עשרה תוחוכ תוטלתשהכ הומכ
.םיהולאה תעושתל הייפצ ךות והיקזח דצל

עבטמה ותואב והיקזחלו הדוהי ירשל בישמ והיעשי יכ ,רמול ןתינ
- "תעמש רשא םירבדה ינפמ ארית לא" :ורמואב .הקשבר ירבדכ
.ילאטוט ןפואב הליפה הקשברש רחאל ,ךלמב תשדוחמ חור חיפמ אוה
הקשבר ירבד תא הנכמ והיעשי - "יתוא רושא ךלמ ירענ ופדג רשא"
הנכמ אוה ןכ .םפקותו םכרעמ טיעממו ןיטקמ ךכבו ,אדירג םיפודיגכ
םכרעמ ףא טיעממה הזבמ יוניכ - "רושא ךלמ ירענ" - רושא ירש תא
.םתובישחמו

ירבד ךרע תטעמהמ :הינש תוינוציקל והיעשי רבוע ,תחא תוינוציקמ
.רושא ךלמ שפנ תא גישת 'ה די יכ אבנמ והיעשי ,רושא ירשו הקשבר
די תחת ןותנ היהי בירחנס לרוג יכ ךכ לע שגד אוה םש ,הלא וירבדב
ויתלפהו ,וצרא לא בשו העומש עמשו ,חור וב ןתונ יננה" - דבלב 'ה
,םירשה בלב 'הב ןוחטיב שדחמ םיכסונ הלא םירבד ."וצראב ברחב
.והיקזח בלב - רקיעבו

םשכ :הקשבר ירבדל םיידגנ םיביכרמ תבכרומ והיעשי תבוגת
םשכ ,שדחמ התוא חיפמ והיעשי ,והיקזח חור תא ליפה הקשברש
ךלמ ירש ךרעב טיעממ והיעשי ,וב לזלזו והיקזח ךלמה ךרעב טיעמהש
הקשברש םשכ ,ףוסבל .יאנג יוניכב םתוא הנכמו ,םהירבדו רושא
ךסונ והיעשי ךכ 'הב ןהו רושא לע ןוחצינב ןה והיקזח ןוחטב תא רערע
והיעשי ירבדמ .'הב ותנומאבו ולש וכרד תקדצב שדוחמ ןומא והיקזחב
םצעב .וירבדב הקשבר שמתשה םהב עונכשה יעצמא בטיה םיעמתשמ
,הז טרפ .ויעמוש לע רכינ ןפואב ועיפשה םה יכ רכינ - םתוא ותריתס
אלו תימרא רבדל הקשברמ הדוהי ירש תשקב תביסל ףסונ סוסיב וניה
לע וירבד תעפשה תייפצו הנבה ךותמ התלע םתשקב - ונייהד ,תירבע
.(ויעמוש

לע רבע ןושלב רבדמ אוה .םילשורי דיתע תא אבנמו ךישממ והיעשי
רבכ וליאכ) ותאובנ תונוכנ תא שיגדהל ידכ תאזו - תורקל דיתעש
תוינכות לכש םה ותאובנב םייזכרמה תונויערה .(...המייקתה
וניא בירחנסש ןכו ,לעופל ואציי אל בירחנס לש תוראופמה שוביכה
אוהו ,הלש םילעבה ינפל המהבכ דמוע אלא ,םעה לעמו ינפל דמוע
,ינזאב הלע ךננאשו ילא ךזגרתה ןעי" - ושקובמ םוקמל התוא ךילומ
.("'הב תאב רשא ךרדב ךיתובישהו ,ךיתפשב יגתמו ךפאב יחח יתמשו

'ה ןוצר יפ-לע היהי ,שחרתיו שחרתה רשא לכ יכ ,רמואו ףיסומ אוה
.("תואה ךל הזו"=) םדאה חוכב אלו ,דבלב
בערה תורמל יכ ורמואב םעה תושוחת תעגרהב ותאובנ םייסמ והיעשי
,םילשורי לע המחלמ םוקת אל ,ותומי אל םה - םברקב ררושה
.דעל חרפתו םייקתת לארשי תיראשו
ךאלמ אציו") םהירחא שחרתמהו והיעשי לש הלא םירבד ,השעמל
,רקובב ומיכשיו .ףלא השימחו םינומשו האמ רושא הנחמב הכיו 'ה
הקשבר םואנ רופיסב יזכרמה רסמה םניה ,("םיתמ םירגפ םלוכ הנהו
יכ - ןורקיעה תשגדהו קוזיח איה רבחמה תרטמ .והיעשי תאובנו
,'ה ןכשמ איה ,םילשורי (םייוכיסה לכ דגנכ םיתעלו) םיישקה תורמל
.םימלוע ימלועלו ,יחצנ היהי דוד תיב םויקו ,דעל הניסח ראשית

היטמולפיד לומ תויממע - תימראו תירבע

,"תירבע" הארקנ אל ארקמה ימיב .ארקמה בור לש ונושל - תירבע
"תידוהי" תארקנ איה המש ןיוצמ םהב םידיחיה תורוקמב אלא
"ארקמ ןושל" הארקנ ל"זח ימיב .(הדוהי תוכלמ ןמז ףוסמ םיבתכ)
תורפסב ןושל םשכ הנושארל עיפומ "תירבע" םשה ."שדוקה ןושל" -ו
,םידוהיה יפב תרבודמה תימראה תא רקיעב ןייצמ אוה םש לבא ,ל"זח
לע תוינווי תורוצ המכב דואמ לבוקמ היה הז םש .דבלב התוא ילואו
.שדוקה ןושל תא רקיעב ןייצ םלצאו ,תימורו תינווי ובתכש םירפוס
,םייניבה ימיב תירבעה יבתוכ לצא שדוקה ןושל תא הז םש ןייצ ןכו
."רבע ןושל"ו "הירבעה" תורוצה םג ורצונ זאו
תונושלמ ארקמה ןושל רוריבב תלדבנ תירבעה ןושלה תודלות רואיתב
ימי לש תונושה ןושלה תורוצ ,ל"זח ןושל :הירחא ואבש תופוקתה
םילימה רצואו ריבחתה ,תורוצה תכרעמ .השדחה תירבעהו ,םייניבה
ןושל ללכ ןיבש הז לדבהו ,םירחואמה םיבלשבש ולאמ דואמ םילדבנ
ןיבש לדבהה ןמ הברהב לודג תופוקתה ראש לש תונושלל ארקמה
ןייצלו קיידל שי ךא .המצע ארקמה ןושל ךותבש םינושה םישוביגה
ןושל תעפשה תשגרומ ארקמה ירפסמ םידחאב .א :תויוגייתסה יתש
.ל"זח
,יתורפס שומישב תורחואמ ןושל תורוצ ןהב וגהנש תופוקתב םג .ב
,"תיסאלק" ןושל תניחבב ,הריציו תביתכ ןושל ארקמה ןושל השמש
תוביסמ וא תויגולואידיא-תויתד תוביסמ ,ןיעדויב הילא ורזחש
ירה והזכ שומישל רתויב המודקה אמגודה .תויטתסא תויתונמוא
לע תוירואיתה בור יפ לע ,ורבחתנש ,הדוהי רבדמ תוליגמ ןושל איה
לא היינש הביש .ל"זח תורפס תליחת םע דחא ןמזב ,וז תורפס ךיראת
םיגוחב הריפסל תיעישת-תינימשה תואמב תנמתסמ ארקמה ןושל
וז הביש ןיבש הקיזה המ ררבתנ אל ןיידעו ,תימשרה תדל םידגונמה
וגוחמו ונממ רשא ןואג הידעס יבר לש ארקמה ןושלב הביתכה ןיבל
טלחומ ןוטלש םש הטלשו ,דרפסל ארקמה ןושלב הביתכה הטשפתה
.הפיה תורפסב

הנורחא .הילטיאלו תפרצ םורדל םג ןמז רחאל הרבע דרפס תעפשהב
רבודמ הלא לכב .הלכשהה תורפסב ארקמה ןושלל הייחת התייה
היתולמ רצוא לעו הקודקד לע ארקמה ןושל תא ליעפהל ןויסינב
שומישה ךרדמ לידבהל ,םירחא ןושל תודוסימ תוענמיהבו התוללכב
ייח תופוקת לכב הגוהנ התייהש ,ארקמה ןושלמ םילבגומ תודוסיב
.ללכב דעו ונימי דע ןושלה

םידחא םיקלח ובתכנ וז ןושלב .תוימשה תונושלה ןמ תחא - תימרא
לאינד רפסב תודחא תוישרפ ,והימריב דחא קוספ :ארקמה ירפסמ
.ארזעב תודחאו
יטבש לש םנושל התייה הרקיעמש םוש לע תימרא תארקנ ןושלה
תרבודמה ןושלל םינושה היבינב תימראה התשענ ןמזה ךשמב .םרא
םיכלהמ הל ויה בתכבש ןושל תרותבו ,י"אב הירוסב ,הימטופוסמב
ימלשוריה דומלתה לש םירכינ םיקלח .הלא םימוחתל ץוחמ םג
תוימשה תונושלה תחא איה תימראה ןושלה .וז ןושלב םיבותכ ילבבהו
.תוינופצה
הריפסה ינפל ינשה ףלאב הליחתה תימראה לש היבינ תוחתפתה
התייה הריפסה ינפל ןושארה ףלאה תישארב .רחסמה תועצמאב
,ןוכיתהו בורקה חרזמה לש היטמולפידהו רובידה תפשל תימראה
תירבעה ,תיקיניפה ,תילבבה ,תירושאה לש ןהילגר תא הקחד טא טאו
תימרא תורפס תמייק .הרופה רהסה לש תורחאה תוימשה תופשהו
תריצי םוש ךא - הבורמ תירוטסיה תובישח תלעבו הפנעו הלודג
לש םהירפס ימוגרת .וז הפשב הבתכנ אל תימלוע תירוקמ תפומ
םימוגרתהו ,תימראל ,וטסירא דוחייבו ,םינוויה םיפוסוליפה
רהוזה תפוקת תא וחתפש םה ,תיברעל תימראמ רתוי םירחואמה
.םייניבה ימיב םימלסומה לש תיתוברתה
זאמ .תימראה תא קחד הריפסל תיעיבשה האמב ימלסומה שוביכה
םויכו ,תימראה לש המוקמ תא רתויו רתוי תיברעה הספת ךליאו
.ןונבלבו ןטסידרוקב םירצונ םבורב - םיטעמ קר תימרא םירבדמ
.תירבעה הפשב ושרתשנ תובר תוימרא םילימ

תירושאה הירפמיאה תוטשפתה םע - "תימרא ךידבע לא אנ רבד"
ךרדב האצמנ וזו ,לכל העודיו הטושפ להנמ תפשב ךרוצה הב ררועתה
רוזאה יבשות ןיב םייטננימודה ויה הירבוד רשא ,תימראב עבטה
.הימטופוסמ ברעמ ןופצב םיבשותה ברקב ףאו ילארשי ץרא - ירוסה
רחסמב םיימואל - ןיב תרושקת ילככ ושמש םיימראה בתכהו ןושלה
רתוי דוע קזחתה תימראה דמעמו ,הירפמיאה לש היטמולפידבו
רדנסכלא לש ותוטלתשה קר .תיסרפה הפוקתבו תילבבה הפוקתב
הקחד ס"הנפל תישילשה האמה תישארב םוקדה חרזמה לע ןודקומ
.תיתכלממה תימראה ילגר תא
רשא הפשה .דבלב םיגיהנמה יפב בורל הרוגש התייה תימראה הפשה
("תידוהיה") תירבעה רומאכ התייה םעה ןומה ברקב הרוגש התייה
.תימראה תא וניבה םיטעמ קרו

רבדל הקשברמ םתשקב תא הדוהי ירש וססיב ,הז בצמ ךמס לע
ולוכ םעה ינזואל ועיגי אל וירבד יכ ,וצפח םה .תירבע םוקמב תימרא
םיגיהנמה םורופ ךותב רמשיי אלא ,ול ןיזאמו המוחה לע דמועה
דומעא םהילעו ,םיפסונ םיעינמ ויה וז השקבל .דבלב םצמוצמה
.ךשמהב

דוד תיב תויחצנו םילשורי תוניסח

יניעב "סנ"כ ספתנש ,יופצ יתלב חרואב בירחנס עסמב םילשורי תלצה
הריבל תיסובי ריעמ םילשורי לש התוחתפתהב ךרד ןויצ איה ,םעה
םניינעש תונוזחל עצמ הווהמה לארשי םע לש תיחצנהו תימואלה
איה וז תוחתפתה לש התליחת .םיילאסרבינואו םימיה תירחא
תלשושו ("דוד ריע") דוד לש ומש תרישקו דוד ידי לע םילשורי שוביכב
היהו" :והיעשי לש וז ןוגכ האובנב הכשמהו ,םילשורי ריעב ישי תיב
אשינו םירהה שארב 'ה תיב תיבה רה היהי ןוכנ םימיה תירחאב
היה הליחתבש ןויצ רה .(ב ,ב והיעשי) "םייוגה לכ וילא ורהנו תועבגמ
לש למס ךפוה ,םילשורי לש תיחרזמה העבגל אדירג יפרגואיג םש
םוקמ ,םיהולאה ריע ,שדוק רהל השענו ,לארשי תדב הרתי השודק
.לארשי יהולא ןכשמ

תיב לש תנווכמ תוינידמ ירפ התייה םילשורי תודלותב וז תוחתפתה
.םייסאלקה םיאיבנה ידי לע ןכמ רחאל הכמתנו דוד ימיב הלחהש ,דוד
םג העדונ ולש תינחלופה המרופרה .וז תוינידמ חוכמ לעפ והיקזח
לש תיתדהו תינידמה הריבה ,םילשוריב ךלומה דוד תיב תא קזחל
לארשי תכלממ תראשנה הטלפה תא םילשוריל ןימזה אוה .הדוהי
לארשי ץראב םיבשויה לארשי ינב ןיב רשקה תא שדחל המגמב רבעשל
.דוד תיבו םילשורי ןיבל

תודלותב יזכרמו בושח ערואמ ףרטצמ והיקזח לש המרופרה תולועפל
.יתדו ימואל זכרמכ םילשורי לש הכרע תאלעהל םרת רשא ,םילשורי
םחלנ ,לארשי ץרא לעו הירוס לע בירחנס הלע ס"הנפל 701 תנשב
תיצראה תרגסמה ןמ גרח הז ערואמ .םילשורי תא שובכל הסינו הדוהיב
תוחוכ ןחבמל הכפה המחלמה .תיתד-תימואל תועמשמ לביקו תיטילופ-
תירושאה תוירפמיאה ןיב אלא ,והיקזחו בירחנס ,םיכלמ ינש ןיב אל
תסרוהו םהיתואסיכמ םיכלמ החידמ ,םימע תולובג הריסמה ,הלודגה
- ךכמ רתוי .ושדוק ריע םילשוריב ןכושה לארשי יהולא ןיבו ,הכלממ ירע
ןתונ ,דוד תיב ידיב חפוטש ,לארשי יהולא ידי לע םילשורי תריחב ןויער
אוהש ,לארשי יהולא ןיב הכרעמ וז .יתד-יגולואידיא יפוא הכרעמל
.בירחנס לש ויהולא ןיבל ,ולוכ םלועה יהולא

םחלנ אוהש ,ויתובותכב ןעוט ,םלוכ רושא יכלמל המודב ,בירחנס
םילאו רושא לאה לש ארומ ליטמהו זעה קשנה תרזעב תוצרא שבוכו
התא רשא ךיהולא ךאשי לא" :והיקזחל רמואו ברברתמ אוה .םיפסונ
יהולא לכ ןכש ,"רושא ךלמ דיב םילשורי ןתנת אל :רמאל וב חטב
אל םהומכ ,רושא ךלמ ידימ םהימע תא עישוהל וחילצה אל םייוגה
והיקזח .(גי-י ,טי) וריע תאו ומע תא עישוהל לארשי יהולא םג לכוי
:םילימב לאה ןמ העושיה תשקב תא קמנמו לארשי יהולאל ללפתמ
יכ ץראה תוכלממ לכ ועדיו ודימ אנ ונעישוה ,וניהולא 'ה ,התעו"
.(טי) "ךדבל םיהולא 'ה התא

ובשומ תא עבקש ,לארשי יהולא לש ודובכ לע אופא איה הכרעמה
,וז תילרוגו השק העשב ןכל .והיעשי תאז האר םג ךכו .םילשוריב
,הלודגה הירפמיאה דצמ הרומח הנכסב היורש םילשורי רשאכ
הכופש המחב אצויו ,םילשורי ישנאו הדוהי יאחמ והיעשי םלעתמ
אוה .לארשי יהולא םע דדומתהל הסנמה רושא ךלמ לש ותוריהי דגנ
תומירה ימ לעו תפדיגו תפרח ימ תא" :רמואו רושא ךלמ ינפב סירתמ
םתפצוחב םירושאה ."לארשי שודק לע ךיניע םורמ אשיתו ,לוק
ידי השעמ ,ץראה ימע יהולא לעכ םילשורי יהולא" לע ורבד םתורובבו
הכ ןכל" :ןוחטיבב זירכמ והיעשי .(טי ,'בל ,ב םימיה ירבד) "םדאה
ץח םש הרוי אלו תאזה ריעה לא אובי אל :רושא ךלמ לא 'ה רמא
,בושי הב אובי רשא ךרדב .הללוס הילע ךפשי אלו ןגמ הנמדקי אלו
ינעמל העישוהל תאזה ריעה לא יתונגל .'ה םואנ ,אובי אל תאזה לאו
ןיבל לארשי יהולא ןיב רורב רשק ןאכ שי .(דל-בל) "ידבע דוד ןעמלו
יהולא לא תואושנ םעה לכ יניעש ןיבה והיעשי .דוד תיבו םילשורי
."םילשורי יהולא" אוהש ,לארשי

יהולא 'ה" :בותכ שיכל דיל םירבק תרעמב תובותכה ןמ תחאב ,ןכאו
הונ תננח התא הירומה ,םילשורי יהולאל ול הדוהי ירה ,ץראה לכ
עסמ אוה וז תבותכ לש הנמז םא םג ."הוהי עשוה .הוהי הי
תפקשמ איה ירה ,בירחנס עסמ אלו ,(ס"הנפל 586( ינשה רצאנדכובנ
לכ יהולא אוהש ,לארשי יהולא לש וריע איה םילשוריש ,הנומאה תא
בירחנס ידי לע םילשורי שוביכ .העושתל םעה לחיימ ונממו ,תוצראה
די תלזואכ רבדה שרפתי ןכש ,םעה תנומאב רומח רבשמ רצוי היה
תא וילא םיאשונ םכלמו הדוהי ישנאש ,םילשורי יהולא לש השלוחכו
,דמעל בנב םויה דוע" :'ה תעושתב ונוחטב תא עיבמ והיעשי .םהיניע
ףעסמ תואבצ 'ה ןודאה הנה .םילשורי תעבג ,ןויצ תב רה ודי ףפוני
-בל ,י והיעשי) "ולפשי םיהובגהו םיעודג המוקה ימרו ,הצרעמב הראפ
ביואה לש הריהמה ותומדקתה תא רוצעי ומצעבו ודובכב לאה .(ג
.םילשורי תא ליציו ירושאה
האלפומה הדבועה תא הדוהי םעו םילשורי ישנא ושרפ ךכ ,ןכאו
תא שינעהל זעה ונוצר ףרח ריעה תא שבכ אל ,לודגה ךלמה ,בירחנסש
ךופהלו הדוהי תייסולכוא תא תולגהל ,םילשורי תא בירחהל ,והיקזח
תוברעתה ,סנ ךכב ואר םה .תירושא הווחפל הדוהי תכלממ תא
האמ" רושא הנחמב הכה רשא 'ה ךאלמ לע רופיסה ןאכמ .תיהולא
.(הל) םיתמ םירגפ םלוכ הנהו רקובב ומיכשיו ,ףלא השימחו םינומש

והוחצר םשו ,הונינל בושל אלא בירחנסל רתונ אל ,הז רופיס יפל
עינכה אוה הז עסמב ןכש ,עיתפמ בירחנס לש ןולשיכה .(זל-ול) וינב
ספת אוה .םהיתואסיכמ םתוא דירוהו ,ול ודגנתהש םיכלמה לכ תא
,והיקזחו ,שבכ אל םילשורי תא הנהו - תורוצבה הדוהי ירעמ תובר
ראשנ (תירושא יטנאה הדירמה גיהנמ אל םא) םידרומה ישארמ
םלוא .הלפמ בירחנס לחנ אדירג תיאבצ הניחבמ .ונכ לע בשוי
ץחומ ןוחצינ איה תאזה השרפה לכ תיתדו תימואל תואר תדוקנמ
ירפוס תרזעב הוציפהו הוחפט דוד תיב יכלמש ,היגולואידיאל
.םיאיבנו הנוהכ ישנא ,רצחה

לאהש איה ךכל הביסה .ךולמל ךישמה והיקזחו ,השבכנ אל םילשורי
לארשי לע ךולמיש ימכ - דוד תיבבו ,ונכשמ םוקמכ םילשוריב רחב
לכב לשומה ,לודגה ירושאה ךלמה לש ונולשיכ ,תאזמ הרתי .םלועל
לארשי יהולא לש תוילאסרבינואל החכוה רודה יניעב שמיש ,רוזאה
ותמגודכ םיפסונ םיאיבנו והיעשיש ,הסיפת התוא - םילשוריב ןכושה
.םילשורי לע םימיה תירחא תודוא םהיתונויזחב תומלש ידיל םיאיבמ

שרתשהל הליחתה םילשורי תא שובכל בירחנס ןולשיכ תובקעב
םילהתב רמאנכ ,העיגפ ינפמ םילשורי לש התוניסח רבדב הנומאה
."רקוב תונפל םיהולא הרזעי ,טומת לב הברקב םיהולא ריע" ו-ה ,ומ
לכו ,חצנל ויתודתי עסי לב ,ןעצי לב להא ,ןנאש הונ" איה םילשורי
םילשורי לש התוניסחב הנומאה .(כ ,גל והיעשי) "וקתני לב וילבח
יבשוי לכ ץרא יכלמ ונימאה אל" :םילשורי ןברוח רחאל םג תדהדהמ
.(בי ,ד) םילשורי ירעשב ביואו רצ אבי יכ לבת

דואמ עיפשהו המואה ןורכיזב קומע תרחנ םילשורי לש התלצה ערואמ
חותיפב םוצע עינמ חוכ םיאיבנה םישמשמ ךליאו ןאכמ .תורודה לכ לע
םיאיבנה לש וז הנומא .דיתעבו הווהב םילשורי לש הדוחיי רבדב ןויערה
הדוהי יכלמ ועצבש תוינחלופה תומרופרהש ,הדבועה ןמ םג הקני
דגנ המחלמה זכרמל ריעה תא וכפה ,הרז הדובעמ םילשורי רוהיטל
,ב והיעשי) דיתעב 'הב םייוגה לכ תרכהל רוקמ ושעו ,הווהב תולילאה
.(ד-ב

םוכיס

,והיעשי רפסב ןהו םיכלמ רפסב ןה ההז ןפואב ראותמה ,הקשבר םואנ
והנבמ לשב תדחוימ הכרעהל הכז םואנה .ךרע תבר הדועת וניה
הנבה ךותמ םיעבונה וב םינומטה םייגטרטסאה םיסיסכתה ,דחוימה
,ינידמה ,יתדה ,יאבצה :וימוחת לכ לע ץראב ווק סוטטסה לש הקומע
.םהיניב ןילמוגה יסחיו - יתרבחה ילכלכה

ענכשל התייה ואוב תרטמו ,תירושאה הכלממב םיקשמה רש יה הקשבר
.יאבצ חוכב שומיש אלל תאזו - רושאל ענכיהל םילשוריב םירוצנה תא
יכ הדבועה םצע .עמשמ יתרת - ונושלב היה הקשבר לש םייאמה וחוכ
גהונל דוגינב ,ןומהה תפש איה ,("תידוהיה") תירבה הפשב ומואנ אשנ
הדוהי ירש תא העיתפה ,תימראה הפשב םייטמולפיד םימואנ תאשל
ירבד ומע איבמ הקשבר יכ ועדי םירשה .םידבכ תוששח םבלב הררועו
וא ,םעה לש וחור תליפנל איבהל אסיג דחמ םילולעה ,םישק הררש
.אסיג ךדיאמ ,הגהנהה דגנכ ןומהה תדרמהו הסיסתל
תונשל ונממ םה ושקב ,הקשבר ירבד םישק המ הדוהי ירש וחכונ רשאכ
אוהשכ המוחה לע בשויה םעה ןומה ןפ ,תימראל תירבעמ ומואנ תפש
הדוהי ירש ושקב ,ךכב .וירבד עמשי ,שחרתמב ןיינעו תונרקס אלמ
תוינכות ,םרב .םנורגב םצעכ דמע רשא תא רשפאה תדימב עונמל
אקווד איה ואוב תרטמ יכ ןעוט אוה - ןיטולחל תודגונמ ויה הקשבר
.דבלב םירשה ינפב אלו םעה ןומה ינפב םואנ םשל

וירבדו והנבמ יכ םיחכונ ,ויטרפל הקשבר םואנ תא םינחוב רשאכ
ללכ רמייתמ הז םואנ ןיאו ,ןומהה תושגרל טלוב ןפואב םינווכמ
םיאשונה יפואב םירכינ םירבדה .ילמרופ יטמולפיד םואנ תויהל ללכו
'הב הנומאה ,םעה לש ףתושמה ולרוגו ודיתע - םואנה קסוע םהב
םיסיסכתב רזענ הקשבר) םירמאנ םה הב ךרדב ןכו ,הגהנהבו
תויגולאנא ,שנועו רכש לומג ,הדחפה ,הינוריא ,געלכ םייגטרטסא
תרבהב םיעייסמו וירבד םידדחמ הלא .םיעמושה תושגרב "קחשמ"ו
.(םיעמושל רסמה תרבעהו

הדוהי ירש ושקב הנממו ,תיגולוכיספ המחלמ התייה הקשבר תמחלמ
אל הקשברש ןוויכ ,ולשכנ וז המישמב .ולוכ םעה לע ןנוגלו ,ןנוגתהל
ברק ,יתימאה ברקב ,םרב .תירבעב ומואנ תא ךישמהו םתשקבל הנענ
םתבוגת - אוה ךופהנו ,ותגהנהב דרמ אל םעה .וחצנ ,הווקתהו הנומאה
החיפה והיעשי תאובנ .ויתוארוהל םאתהב אקווד התייה תינושארה
ודמע רשא - םכרד םקדצבו 'הב הנומאהו הווקתה חור תא שדחמ םהב
הקשבר םואנ רופיסל .הקשבר לש םישקה וירבד עמשל קפסב
,חצנל דומעת ,'ה ןכשמ םוקמ ,םילשורי - דחוימ יזכרמ רסמ ויתוכלשהו
דביא אל רשא ,םעה ,ןכ ומכ .םימלוע ימלועל דוד תיב ךולמי הבו
.דעל חורפלו םייקתהל הזי 'הב ותנומאו ותווקת
הריציל וידחי םירבוח ,איבנהו םעה ,םירשה תובוגת ,הקשבר םואנ
,םירסמ ,תויושחרתה ,םיירוטר םיסיסכת לש לולכמ הבוחב תנפוצה
.בוט ףוס ...ו בר ןיינע ,תויוטבלתה ,חתמ ,תושגר תרעס
רתוי דועו ,התאירקב תקתרמל וז הייגוס קפס אלל םיכפוה ,הלא לכ
.החותינב תניינעמ

היפרגוילביב

תאצוה ,ותפוקתו ארקמה לע תועידיה רצוא - תיארקמ הידפולקיצנא -
דומע ו ךרכ ,584 - 586 ,591 דומע ,א ךרכ .םילשורי קילאיב דסומ
.323-324 דומע ז ךרכ ,51-52

דומע ,םיכלמ רפס ,םיביבר תאצוה - "ך"נתה םלוע" תידפולקיצנא -
.175-184 דומע והיעשי רפס ,144-155 ,166-172

,רנזופ לאפר ר"ד ברה :יללכ ךרוע - ך"נתה לש הידפולקיצנאה -
.76 דומע ,תונורחא תועידי תאצוה

,יקסנילפק ךורב תאמ ,ותפוקתו דוד תיבל 14 -ה ךלמה והיקזחי -
.284-297 דומע ,א"ת ארקמה רקחל הרבחה תאצוהב

תאצוה ,ביבר ךונח - ארקמה תפוקתב לארשי -הכלממל בא תיבמ -
.222-231 דומע ,םילשורי תירבעה 'נואה ,סנגאמ ל"י ש"ע םירפס

רקחל הרבחה יבתכ ,זי רפס ,ארקמב םירקחמ ץבוק - לגס רפס -
תיירק" תאצוהב ,רוויל בקעיו ץנירג .מ עשוהי :וכרע ,לארשיב ארקמה
.94-102 דומע ,ה"כשת םילשורי מ"עב "רפס

ארקמה רקחל הרבחה ימוסרפ ,ך"נתב םירקחמ ץבוק - דודל זע -
,ד"כשתה םילשורי ,מ"עב "רפס תיירק" תאצוהב ,ו"ט רפס ,לארשיב
.355-371 דומע

תאצוהב ,תימא הריאי תכירעב ,לארשיו הדוהיל םיכלמה רפס לע -
.160-161 דומע ,א"ת תטיסרבינוא ,תומר

תאצוהב ,וטאצול דוד לאומש 'ר ,ל"דש שוריפ - והיעשי רפס לע שוריפ -
.271-290 דומע ,א"ת "ריבד"

,ינש ךרכ ,א"ת מ"עב ןודרוג .ל .ש תאצוהב ,ןודרוג .ל .ש תאמ ,ך"נת -
.108 דומע

רבד ףוס

.תובר ונממ יתדמלו ,רקחמה תא ךורעל יתינהנ דואמ
.םדוק בטיה יתרכה אל התוא תיכ"נת הייגוס ינפב ףשח רקחמה
- תעגונ הייגוסה םהב םימוחתה לש בחרה ןווגמהמ יתינהנ ,לכמ רתוי
ןחבמ ,םעו הגהנה יסחי ,םיגיהנמ - םיגיהנמ יסחי ,םואנה תונמא
,הקשבר םואנ .ןהיניב רשאו ,תירבעו תימרא תופשה ,סנה ,הנומאה
- אוה רתויב ןכוסמה קשנה ילכ" יוטיבה תא לכמ רתוי שיחממ
."ןושלה

םיטקילפנוקה תא המיגדמ איה ןכש ,תניינעמ איה ףא םירשה תבוגת
ינפב םייטמולפיד םינוידה תחיתפ) םעפ אל םיגיהנמ םילקתנ םהב
רוערעו םהב הדירמ) םבלב תוננקמה תוששחה תאו (בחרה רוביצה
םהירחא םיררוגו ונימיב םג םעפ אל םילוע ,הלא .(םהב ןומהה ןוחטב
.םיבר םידה
.תיטילופה היווהב דובכ לש םוקמל הלומעתה ףא הכוז ,הלאל ףסונב
,אשונ לכבו םוקמ לכב תויגולוכיספ תומחלמ תולהנתמ םוי םוי
.הלא תורטמל חוכ בר רזע ילכ םניה היסיסכתו הלומעתהו

:תוביס המכמ "תימרא ךידבע לא אנ רבד" אשונב יתרחב
ריבגהו ךשמ רשא טנמלא ,רקח תלאשכ חסונמ אשונה םש ,תישאר
.אשונב יתוניינעתה תא
,טהלה םע :םיבותכה םע יתיהדזה ,םעפ אל .ימדב הקיטילופה ,תינש
.ללכה לע תוירחא תשוחתו תושיחנ ,הרטמב תוקבדה ,תושיחנה
רושימב ןהו יניינע-ידומילה רושימב ןה - תובר יל המרת הדובעה
.ישיאה

ימואנו םולש קר אלא הררש ימואנו המחלמ דוע עדנ אל יכ הווקתב
.הכרב

,ינומכ הדובעהמ םתינהנו םתמכחה יכו
.לזיו לעי