רמש ימענ /קחצי תדיקע

חק
ךנב תא
ךדיחי תא
תבהא רשא
חק
קחצי תא
הלועל והלעהו
םירהה דחא לע
םוקמב
ךילא רמא רשא
הלועל והלעהו
םירהה דחא לע
הירומ ץראב

םירהה לכמו
תאזה ץראבש
:הלודג הקעצ הלעת
שאה הנה
םיצעה הנהו
הלועל השה והנהו
םלוע לש ונוביר
םימחר אלמה
חלשת לא ךדי רענה לא
- חלשת לא ךדי רענה לא

ןיקזנו היחנ עבש םא םג
ןיכסה ףנוה יכ חכשנ אל
חכשנ אל
ךנב תא
ךדיחי תא
ונבהא רשא
חכשנ אל
תא
קחצי