דירש יסוי / תמ וא יח - קחצי
החגשהה תא םג .רוביגה אל אוה םהרבא יכ ,ילש רוביגה אוה ,קחצי דליה ,קחצי
ץרא לא םיכלוה רשאכ .לאש אל וניבא םהרבאש תולאש לואשל רתומ הנוילעה
אל םלועמ .םתוא עורקלו םיימשה דגנכ סירתהל וליפא רתומ ,ןב טוחשל הירומה
.תונוטלשה םע ךבתסהל הייטנ וניבא םהרבאל התיה
תועתל ,ומא םע דחי לאעמשי דליה תא ,ולש רחא ןב חלש רבכ םהרבא וניבא
ןמזמ ויה רבכ ,ותעושיבו אבא לש ותיישותב םייולת םהינש ויה ול .רבדמב
ןפואב חילצה ,םידלי ינשל אבאכו החפשמ שארכ דקפתל השקתהש ימ .אמצב םיתמ
.המלש המואל אבאכ ללכה ןמ אצוי
.הלפת החיתמ לכה ךסב איה קחצי תדיקע ,תוינדמלה תויונשרפה לכ רחאל םג
םייוסינהש בטומ ,םהרבא תא תוסנל םיהולא שקיב םא .בהוא אל ינא הזכ קוחצ
דחא לכ דומעי :םירחא לע וכרעיי אלש םג בטומ .םידלי לע וכרעי אל הלאה
.ולש וראווצ תא ןכסיו - םהרבא דומעי - ונחבמלו ולרוגל
תחקלב אלו םייח תתלב ויהי םדא ינבב הלאכ םינכוסמ םייוסינש ,עיצמ םג ינא
,םשה ךורב ,ול היהו ,לוכב ותוא ךרב םיהולא ,רישע שיא היה םהרבא .םתוא
.תתל המ הברה
זאמ :םינמזה לכ לש הלודגה החיתמהמ דולסל הבושח רתוי דוע הביס יל שי
טחשנו ךבסב זחאנ לייאהש תורמל ,המייתסה אל םעפ ףא םצעב איה ,השחרתנש
לא םהידלי תא םיבר תובא םיחלוש ,םויה דעו םהרבא ימי זאמ .קחצי םוקמב
וצ םהינזואב ועמש וליאכ - הינשהמ תמטמוטמ רתוי תחא הדיקע - הדיקעה
.יהולא
תשוחתב ףילחת היהי אלו ןיא םהירוהלש ,םינב םיאלמ םייאבצה תורבקה יתב
םייח םילמס ,םירוהטו םישודק תולעמב ,םהרבא לש ומוקמב םידמוע םה .םתוחילש
.תלכאמה תא תחקל םדי תא םיחלוש םה םהרבא ומכו ,הארשה יברו
העושתה ילב ,דואמ ער ,המ םושמ ,תורמגנ ןהו ,הלאה תודיקעה לכ ,תוכשמנ ןה
אל םג ,םעפ היהש המ אל רבכ הז םיהולא םג ילוא .ןורחאה עגרה לש תמסרופמה
רתויל תויוכמס ידמ רתוי ליצאמ ןשיה םיהולאש ,םימעפל אוה םשורה .היהש ימ
םיעדויש םוקמ יאלממו םיהולא לש םינגס אלמ םויה לש םלועה - םינגס ידמ
חלשת לא" דעומ דועב תווצל םיעדוי אל לבא ,"ךנב תא אנ חק" והומכ תווצל
."רענה לא ךדי
תמ וא יח - קחצי קרו - םינגסה לכו םירחא םיהולא - ויהולאו רוד דוד
.ונבהא רשא ,ונדיחי ,וננב דימת קחצי דליה .קחצי דימת ראשנ - ויתורודל
(1989 ,תונורחא תועידי ןותיע ,דירש 'י)