.תיתפרצה הכפהמה <- תפרצ תודוא <- תפרצ <- ישאר ףד <- תיתפרצ רתא :םוקימ

תיתפרצה הכפהמה

ןדיע לש אוב תא רשיבש ,תימלוע ללכ תובישח לעב עוריא התייה יתפרצה הכפהמה
הכולמה) "ןשיה רטשמ"ה תא הכפהמה הלסיח תפרצ .ברעמה תוצרא לכב שדח
התלעה םהיתחתו ,(םזילדואיפ) םירמכהו םיליצאה לש רתיה תויוכז ,(תיטולוסבאה
.תונגרובה תא ןוטלשל

הל תודותו ,תורחאה הפוריא תונידמב םישדח םירטשמ ןוניכל רהוצ החתפ ךכב
תועד יגוה תארשהב הלגד לע התרחש "ןויוושהו תוריחה" תונויער ולוכ םלועב וצופנ
,הייקסטנומ ,ריטלוו ,"םיטסידפולקיצנאה" תצובק :ומכ 18-ה האמה ינב םילודה
רתוי רחואמ האטבתהש תודחא ,יתפרצה םעה תא הדחיא ףא איה .'וכו וסור ק'ז ןא'ז
.ןוילופנ תושארב הלוכ הפוריא תא שובכל םייאש ינכפהמ אבצ תמקהב

העלקנ םהילאש םיילכלכה םיישקה ויה הכפהמה לש התוצרפתהל ידיימה םרוגה
האר ול ומדקש תפרצ יכלמכ והומכ .16-ה יאול לש ותוכלמ תפוקת יהלשב תפרצ
םירמכהו םיליצאה .יטולוסבאו ץירע היה ונוטלשו "לאה ידסח"ב ךלומכ 16-ה יאול
םולשת יא ומכ רתי תויוכז ויה ולא תודמעמל) םינוילעה תודמעמה ויה םיריכבה
דמעמה ויה הייסולכואה ראשו (ישילשה דמעמה ןובשח לע תורתומ ייחו םיסמ
םיאלקחו ,םיינוריע הכאלמ ילעב םיליכשממ בכרוהו ויתויוכז תא עבתש ישילשה
לטנב ואשנ םה :םיליכשמה רקיעבו םיחפוקמ םמצע תא ואר ולא לכ .דחאכ םיירפכו
םיקשוע ויה םיהובגה תודמעמהו תויטילופ תויוכז םהל ויה אל תאז םעו ,םיסמה
.םיינעה יפסכ תא םילזוגו

לש תורתוימ תואצוה לש האצותכ עוער הכ הכולמה רצוא לש ובצמ היה 1788 תנשב
וברס םיאקנבהש דע ,(ב"הרא לש תואמצעה תמחלמב תיפסכ הכימתו) הכולמה תיב
.םיפסכ ול תוולהל

וצרש םיליצאה עונכשב) תודמעמה תפיסא תא סנכל ךלמה ץלאנ 1789 ביבאב
הסנכתנ אלש ,(14-ה יאול לש ונמזב וחקלנש םיינבה ימימ םהיתויוכז תא ךכב גישהל
300 :ךכ תבכרומ התייה הפיסאה .םייקה בצמב ןודל ידכ יאסרו ןומראב ,1614 זאמ
העבצההו ישילשה דמעמהמ םיריצ 600-ו םיהובגה תודמעמהמ דחא לכמ םיריצ
.(דיספמ היה דימת ישילשה דמעמהש ךכ) דחא לוק היה הצובק לכלש ךכ השענ

ינש .וז הפיסאב העבצה ךרדבו יוסימב תומרופר לבקל וצר ישילשה דמעמה ינב
ינש) "בורה תעד" תא לבקל בריס ישילשה דמעמהו ומיכסה אל םיהובגה תודמעמה
םלואל ורבעו וז הפיסאמ ושרפ ךכל האחמב ישילשה דמעמה .(םיהובגה תודמעמה
.תימואלה הפיסאכ םמצע לע וזירכהו יאסרו ןומרא תומלואמ רחא

ךלמה יכ תועומש זירפ תובוחרב וטשפ הקוח חוסינב תקסוע תימואלה הפיסאה דועב
לפנתה רעסנה יאזירפה ןומהה .תימואלה הפיסאה ירבח תא רתסב אכדל אבצ חלש
התייהו םיטילופ םיריסא תאילכל השמישש ,היליטסבה תדוצמ לע 1789 ילויב 14-ב
.שאב התלעוהו דוסיה דע הסרהנ היליטסבה .תיטולוסבאה היכרנומל למס

לש תואמצעה םויל ילויב 14-ה ,התסירה םוי היה היליטסבה לש התוילמס ללגב
.םויה דע תפרצ

סייפל ךלמה הסינ תאז תחת .זירפ תא בוזעל ךלמה ברס היליטסבה תסירה ירחא
תיתפרצה הכפהמה למס םע זירפ תובוחרב ךלה ןכלו תימואלה הפיסאה תא
.זירפב הכולמה ןומראב ותחפשמ תאו ותוא ואלכו והוספת זירפ יחרזא (טרדנוקה)

לש התדלומ, הירטסואל ראודתרכרכב זירפמ טלמיהל ךלמה הסינ ,1791 ץיקב
.בתכית השדחה הקוחה רשא דע ודיקפתמ העשוה ךלמהו וספתנ םה ךא ,ותשא
ךא דבלב יגוציי ךלמכ דקפתל רזחו םינומא הקוחל עבשיהל ךלמה חרכוה ןכ ירחא
.תקקוחמה תא תימואלה הפיסאה וליאו תעצבמה תושרה תא להינ אוה

תאז תובקעבו הירטסואל תכייש התייהש היגלבל שולפל הדוקפ לביק תפרצ אבצ
ךלמה .הל הענכנ תימואלה הפיסאהו זירפ לע הטלתשהו תינכפהמה הנומוקה המק
תננוכמה הפיסאה םג ארקנש ,"ימואלה טנוונוק"ה רחבנ תפרצבו ואלכנ ותחפשמו
תפרצ יחרזא לכל הריחב תוכז ןתמ לע הזירכהו הלשממה לש המוקמ תא האלמש
םינגרובמ תבכרומ התייהש תימואלה הפיסאה הטילחהש ומכ שוכר ילעבל קר אלו
.רקיעב

ןעמל לעפ אוה תודחא םינש ךשמב תפרצ תא להינ טנוונוקה רורטה רטשמו טנוונוקה
יכוסכסב תונוחצינ לחנ הז אבצ .הכפהמל םיבהלנ םילייחמ בכרומ היהש ,אבצ סויג
ןגאמ קלח ,ץיווש תמדאמ םיקלחו לזב תא שבכ אוה ,תפרצ לש היתונכש םע לובגה
.הירטסוא תטילשבש היגלב לכ תאו ןיירה

םינכומ םהשוריהצה השארב םידמועהו הקילבופרכ הזרכוה תפרצ 1792 רבמטפסב
ינכולמה רטשמה לש ולוע תא וילעמ קורפל ףאושה הפוריאב םע לכ לש ותרזעל אובל
.וצראב טלושה ץירעהו

:היליטסבה
למס תא וב האר יתפרצה םעה .זירפב רהוס תיבו רצבמ לש ומש אוה היליטסבה
ימיב .ישימחה לראש ךלמה ידי לע 1370 תנשל ךומס התנבנ היליטסבה .יוכידה
טפשמ אללםתוא םיאלוכו םישנא םירצוע ויה ,תפרצ יכלממ םידחא לש םתוכלמ
גרה דרמתמה ןומהה ,תיתפרצה הכיפהמה הצרפ רשאכ .תוירזכאב םמוא םינעמ ףאו
ןושארה זעונה השעמה היה הז .1789 ילויב 14-ב הסרהו היליטסבה לש הדקפמ תא
.תיתפרצה הכיפהמה לש התישאר תא וב םיאורו הלשממה דגנ זירפב ןומהה לש

http://www.herodote.net/histoire07140.htm

:הניטוילגה
הכיפהמה ןמזב שומישל הסנכוה הניטויליגה .גרוהל האצוהל תפרעמ איה הניטוילג
ימיב םינוש תומשבו תונוש תופוקתב לבוקמ היה הז הפירע רישכמ .תיתפרצה
,תפרצ ,הילטיא ,הינמרג :הפוריאב תונוש תוצראב - 17-ה האמה דעו םייניבה
.דנלטוקסו ,הילגנא

תפרעמב שמתשהלו רוזחל ץילמה "תימואלה הפסא"ב רבח היהש ןיטויליג םשב שיא
קוחה תא לבקל ועיפשהש הלאמ דחא היה אוהו הב ושמתשה אלש םינש רחאל
רישכמל וארק הליחת .תפרעמה תועצמאב אלא ,םדא גרוהל איצוהל ןיא יכ רמאש
ול אורקל ולחה1792-ב ךא ."לזיאול"ו "הנטקה ןוזיאול" םיישנ םייוניכב ינלטקה
,ןמזה םע .שומישל שדחמ הז רישכמ סינכהש שיאה םש לע - "הניטוילג" ,"ןיטוילג"
.ינתמיא לילצ הז םשב קבד ,הכיפהמה ימי לש תוינומהה גרוהל תואצוהה רחאל

http://www.herodote.net/histoire11281.htm2000 © םש-להא רפסה תיב לש תיתפרצה רתאל תורומש תויוכזה לכ
http://www.ohel-shem.com/subjects/french