יגלש יטומ
ןאמ ךירנייה לש רפסל האוושהב גרבנרטש-ןופ ףזוי יאמבה לש "לוחכה ךאלמה" טרסה םוכיס
"טארנוא רוספורפ"


:הלילעה תיצמת .א
תא ול האיבמ איה .תתרשמ םע רגה קוור טאר .טאר לאונמע ומש .ןוכיתב הרומ לע רופיס והז
וא תויהל" תא .ריפסקש תא דמלמו תילגנא תורפס דמלמ אוה .ול םיעמשנ םידימלתה .ויתוחורא
תא הגהי םידימלתה דחאש שקעתמ אוה זאו ותוא זיגרמ םידימלתה לש אטבמה ךא ,"תויהל אל
.זיגרמ ידו ביאכמ יד רבד .ויפב ןורפיע ול עקות אוה השקתמ דימלתהשמו ןוכנ העידיה 'ה
םירושק םה .תירצי הקתפרהל םרומ תא רורגל םידימלתה ןוצרל המרג הקזחה תעמשמה ,הארנכ
תא ץמאמ אוה .תורבחמה תחאב התנומת אצומ אוה םינחבמה דחא תעשב .הלש טרבקלו הלולל
.הילא ךשמנ אוהו הנומתב ותיבב ןנובתמ אוה .חפל הכילשהל וא התוא עורקל םוקמב הנומתה
םידימלתהש ומכ ךבתסמ אוה הפו ,טרבקל עיגמ אוה ,ןכאו .הלול לא ,הילא עיגהל שקבמ אוה
קוידב .טארנוא רבעל הינותחת תא תקרוזו תטשפתמ איה ,תוגרדמה םרגב הלוע הלול .וויק
םש ,דוגרפל רבעמ םתוא תקרוזו םינותחתה תא המירמ תתרשמה .תתרשמה תסנכנ עגר ותואב
םתוא אצומ אוה .טארנוא לש וליעמב דימלתה ןמוט םינותחתה תא .וידימלתמ דחא רתתסמ
,ועבוכ תא הלצא חכש אוה .הביס דוע ול שי .םתוא ריזחהל טילחמ אוה .םהילע גנעתמו ותיבב
.התיא רשק רצוי רבכ אוה ךכ לבא ,הינותחת תא הל ריזחמ אוה .ודמעמו ודובכ תא למסמה ץפח
.ותוא תותפל תינהנ הדיצמ איהו ,הלודג תובהאתה ידכ דע רתויו רתוי הילא ךשמנ אוה
.הלש הרדופה תא וילע תפשונ הלול דחא םוי !הילגר ןיב תולפונה תוירגיסה תא הל םירמ אוה
יובש אוה ךא ,ןציל תומד תרצוי הרדופה תפישנ .האור ישוקב אוה .דואמ עתפומו םמותשמ אוה
תוכזל לכות התא")הלש םיטפשמה דחאמ ןיבמ אוה ךשמהב .הלצא ןשי הלילבו ,הימסקב לילכ
העצהל תקחוצ איה .וזה העצהה תא הל עיצמ אוהו .ןיאושינ תעצהכ ("םוי לכ רקוב תחוראב
וניאו הלולל יאנק תויהל ךפוה אוה .ךפיהל .געלה תא טלוק אל אוה .דואמ ינגעלו קקחצמ לוקב
ארקנה) ףאונה תא שרגמ אוה .התיא גנעתיו סלעתי (קנע ןטיפק עיגה הרקמב) והשימש לבוס
ונמטש חפב םרומ תא ליפהל םתחלצהמ םיצורמ םידימלתה .ותוא הכמ שממו ("ןבגעה" טרסב
םימי םתואב עבצה תא םיאור אל) ךאלמ תומדב ותוא םירייצמ .דרמ ול םיכרוע םה דחא םויו .ול

הלה .התיכל להנמה תא תואיבמ תוקעצה .הנושארה םעפב וידימלת לע קעוצ אוה .(עונלוקה לש
תא לאוש אוה .ושיערה םידימלתה עודמ ןיבמו ודגב שדבש חרפה תאו חולה לע רויצה תא האור
רמוא אוה רדחה תא ובזועב .השיא ללגב וייח תא סורהל ול יאדכ היה םאה ,געלב יד טארנוא
לא רובעל טילחמ טארנוא .ןירוטיפל זמר הפ שי ."ךשפנל ךתוא בוזעא ינא" ,טקשב טארנואל
םלוא .טרבקב םהירבח תואושת לכל הלולל אשינ וליפא אוה רבד לש ופוסבו ,טרבקה םלוע
תא רכומ אוה.וב ללעתהל הכישממ איה (םיעיתפמו םירזומ יד םהש) ןיאושינה רחאל דיימ
,םסוקה דצמ החוד סחימ לובסל ליחתמו (יתימאה העוצקמ תא תולגמה) הלש תמוסרפה תונומת
טארנוא ,רבד לש ופוסב .טרבקה ישארמ דחא אוה םסוקה םצעב .טרבקב הלול לש היוולה ןב
עיפוהל הצור וניאו דורמל הסנמ אוה דחא ברע .רקויב ול הלעיש רבד ,ןצילל ךופהל םיכסמ
הלול תא האור אוה ןיעה תיוזמ .המבל ותוא םיכשומ חוכב םלוא ,םסוקה דיל םלוג ןימכ
רופיצ איצוהש רחאל)לוגנרתכ אורקל וילע הווצמ םסוקהש עגרב .שדח בהאמ םע תקשנתמ
אוהשכ ,הלול לש הרדח לא המבהמ דרויו לוגנרת ומכ וחוכ לכב חורצל ליחתמ אוה ,(וחצממ
אוה .ףרוטמ ול תארוק איה .םהיניב םידירפמ .הבהאמ תאו הלול לא תוכהל ליחתמו ללותשמ
,רפסה תיב רבעל יאשחב אצוי אוה .הפמ םלעהל טילחמו ורדחל רזוח .ותמשנ יקמע דע עוגפ
וניא (להנמה וא) תרשהו ,ןחלושה תא בולצ תחונתב זחוא ,תונחלושה דחא לע בכוש אוה םש
אוה יכ השגרהב םיפוצהמ םלענ טארנואו "קחרתמ" םוליצה .ןחלושהמ וידי תא קתנל חילצמ
.(תומל הצור וא) תמ
,ןצילל ותכיפה ,ןירוטיפה ,םידימלתה דרמ ,ןיאושינה ,הלולל הכילהה :הלילעב הנפמ תודוקנ
.רפסה תיבב ןחלושה לע הביכשה ,החירבה
.בולצ ומכ תמ ,ןצילל ךפוה ,התוא תרשמ ,הנוזל אשינ ,דבוכמה הרומה ,טארנוא :יתלילע םוכיס

:תויומדה .ב
:טארנוא
תא הב בגנמ ךכ רחא .הטחממב לוקב שטעתמ .ירגלוו יד הארנ הלחתהב .טסינוגטורפה
קלסמ (תומימתמ ילוא)ירסומ שגר ,תונידע הלגמ וז הדוקנב אקווד לבא ,הלולל ךשמנ .ויפקשמ
לע הער הלמ ול ורמאב ותוא בילעה יכ לע ולש להנמה לע סעוכו (ןטיפקה)ףאונה תא חוכב
לכ תא דביאו תוהז ןדבא ידכ דע התפתהו רוויע היה םצעב .(השא ללגב לכה)השא
ךא ,חרבו קעז ,רבשה לדוג תא ןיבהשכ קר .(םירטמ בצמ הז היהו ,ותוא הרוויע הרדופה).ודובכ
.בלצנש ושי ומכ ,תמכ שיגרהו רחואמ רבכ היה הז
:הלול
ותוא האיבה הלש תורכנתהה ףוסבו ןגוהכ ותוא הלצינ .טארנואל תיטסינוגטנאה הרוביגה
דיימ ךא ,ול אשניהל המיכסהש עיתפמ .הילא ךשמנ והומכ םדאש הל ףינחמ .שממ ףורטל
לק ,ילילצ םש אוה הלול לש המש .היכרצל ולוצינ לע קר הבשחו ויבגל תיטפא התיה יכ ררבתמ
תרעוכמו תפייוזמ ךא ,ץוחבמ הפיכ בלגתמ ,שאר תלק איה ךא ,ביבח םש רוציקב ,יוטיבל
!םינפבמ
םג אוה "…עגרית" :ול רמוא אוה טארנוא לש ובאכ אישב .תעשורמ יד תומד :ותשאו םסוקה
םסוקל אלו דמולמה טארנואל אשניהל הנכומ התיה .הצימחהש השיגרמ איהו ,ותשאב טלוש
.ןטלתש
:םידימלתה
ללגב ,הארנכ ,דחא הליל ותוא םיכמ םה .ןידעה סופיטה ,םרבחל םילכנתמ .םייטסידסו םיבבוש
.םנמז םרט ורגבתה ילוא .םירגובמ םיארנ םה ילוא ןכל .הלול לש םירבח םה .םהילע הנשלהה
הביסה התיה וזו ,הרמוחב םהילא סחייתה טארנוא ילוא .(דוגרפה)המיע המיזמ םימקור םה
.רבעמו לעמ התיה םהלש תוללעתהה ךא ,ול גועלל םנוצרל
:להקה
םיטעמה לש םלוק ךא ,טארנוא לש הלפשהה תא םיבאוכה םידדובל טרפ ,הגצההמ הנהנו עירמ
.טרבקהמ םיאצוי םהו ןומהב עלבנ וללה
:רטושה
.ןטיפקה תא רסואו טארנואל ןימאמ אקווד אוה
:להנמה
סורהתש הווש איה םאה" :טרסב חתפמה טפשמ תא ול רמוא ךא ,טרסב תחא םעפ עיפומ אוה
"?ךייח תא הנעמל
ינש .תוריהמ םיתיעל וא תויטיא ישרודה םיעטקל טרפ בצקה ותואב ןמזה לכ ,ףוצר :הנבמה .ג
.(ךשמהב 'ר)םירבעמו לוקב שומיש .טרבקהו רפסה תיב :םיירקיע םידקומ
:יעונלוקה בוציעה .ד
.םיבר םיילמס םיצפחו תויומד ,תורימא טרסב שי
:תורימא
.התוא םימסרפמ הלא …תויולג תבהוא ירה איה ,היולג יל חלשת
קשחנה הרביא ילוא הרטמה ."היולג יל חלשת ,ךתרטמל עיגתשכ" :טארנואל תרמוא הלול
:תויומד
.םימחר אללו חוכב ךשמהבו ,ינשוח םסקבו יותיפב הלחתהב .תדוכלמל לבוי
טארנוא ךכ ,לבחב לבומ בוד .טארנואל הלבקה שי .טוחה לבומה :בודה
בהאמ םג רבעב היה הזה ןצילה ילוא .ןצילל טארנוא תכיפהל םירטמ זמר
היה הזה ןצילה רמולכ .ןצילל ךפה טארנואש ררבתמ ךשמהב ךא ,הרורב
הרטמ אלל ,טרבקב ןמזה לכ בבותסמ :ןצילה
?דיתעב ןציל םג יהי שדחה בהאמהו ,הלול לש
איצומ טרבקב .טארנואל הרקיש המל םידקמ זמר איה טרסה תליחתב התמה רופיצה :רופיצ
יאדכש חומב רקנמ והשמ ,יליוא ןויער תלמסמ רופיצ .טארנוא לש וחוממ רופיצ-הנוי םסוקה
.ונממ רטפיהל
רבד וליאכ למסמ ארוקה לוגנרתה ?תינמרגב םג ילואו ,רבג למסמ לוגנרתה תודהיב :לוגנרת
רקובה לבא ,(רבעשל הרומה אווה ןצילה יכ להקה ינפב זירכמ םסוקה ,ןכאו) שדח רקוב ,שדח
לעבל ךפה טארנוא רמולכ ,םייח לעב אוה ןאכ לוגנרתה הרקמ לכב .טארנואל ארונ היהי שדחה
!המהבל ,םייח
:םיצפח
.ודובכו ודמעמ תא ןייצמ עבוכה .הלול לצא ותוא חכש אוה :עבוכה
(?הלול ?וקיחב הבובה תא ול םש ימ) .הילא ךשמנ אוהש תוירציה תא תלמסמ :תישוכה הבובה
.הלול לש התשרב דכלנה טארנואל ליבקמ :טרבקל הסינכב תשרה
:םיבצמ
.הלולל אובל םא ויסוסיל םיליבקמ טרבקה רבעל טארנוא לש םיססוהמה וידעצ
םישנ .תמזגומ התיה איה םגש הלודגה הטחממה תא ילוא ףילחה ינצילה ףאה :ןצילל ותכיפה
וק קפס ,העמד קפס אוהשרוחש וק חתמנ ויניע ךרואל .הלדג ולש תיעבטה תחרקה יכ בל
.(רגנמירפ רנע יפל)ומלוע תריבש תא אטבמה
אשונ אוהש שיגרהש ושי ומכ םירוסיה איש תא לבוסה םדאה אוה יכ שיגרמ :םויסב הביכשה
.םלועב םדאה לבס תא
:לוקה ספ
,תושטעתהה לש םעורה לוקה ,טרבקה לש הקיסומב לוקה תא שיגדהל ןוצר שי .רורב יכה אל
!הנותחה שרמל ךפוה הלול לש קוחצה :הפי עטק .ןולחה תחיתפ םע ץוחבש הרישה
,לוקה ספב ןוכנ שומיש תושעל היה ךירצו עונלוקל עוניארמ רבעמה לח הלא םינשבש רוכזל שי
…עוניאר ןיידע אוה טרסה יכ תובר תונצסה המדנו שיו
.עונלוקל דחוימה פאזולקה דעו טוש גנולמ ,םוליצה יגוס לכב שמתשה יאמבה יכ ןייצל רשפא

:תונויערו תויועמשמ .ה
הרומה לש חושקה סחיה ,הארנכ .ליפשמ בצמל דבוכמ דמעממ הרומ לש רבעמ הארמ טרסה
תוארל ונהנ םה .טרבקל והואיבה םהו ותוקוור בצמ תא ולצינ םה .וב םקנתהל םהל םרגש אוה
סנכנ אוה יכ ןיבמ וניא אוה .הלול לש התומדבש הלוזה תוירציה ירחא ףחסנ אוה דציכ
לפשומ אוה רבד לש ופוסב םלוא .ףאונ הזיאמ םייניש קורחב הילע ןגמ וליפא אוה .תדוכלמל
.םינומה ול םיקחוצש ןכסמ םייח לעב אוה .םדא ןב אל אוה .םולכ אוהש השגרה ידכ דע עיגמו
תמרוצ איהש לככ .הרידא באכ תקעצל תכפוה ,להקה תא קיחצהל הרומאה ,לוגנרתה תאירק
תיבל רזוח ןכלו וייחב םעט רתוי ול ןיא .ושפנב וכרחש הכירחהו המירצה תא השיחממ םג איה
תיבל ותביש .תומל רחוב אוה הפו ,תוילאנויצארו תעמשמ ,תוברת ,עדי ןייצמה םוקמ ,רפסה
תא בזעשכ העט אוה יכ רמול שקבמ אוה יכ וניבי ,תמ והואצמישכ .רוקמל הביש איה רפס
הזה םלועה .ליפשמו ףייוזמ היה םיעושעשה םלוע לא ,לוזה טרבקה לא רבעמה .יתימאה רוקמה
אל ךא ,השיאל עיגה םנמא אוה .השיאל קוקז היהש הרומה לש תומימתה תא םות דע לצינ
.הנוכנה השיאל

:טרסה םש .ו
דחוימ והשמ ,ךאלמ ןיעמ איה .הלול םצעב יהוז לוחכה ךאלמה .טרבקה םש אוה לוחכה ךאלמה
.לוחכ ךאלמל ךפוה טארנוא םג ,הנהו .ךכ לשב התוא םיבהוא םישנאה ךא ,רוהט אל ,לוחכ ךא
ךאלמ שממ תמאב אוה .וקחמל לחה ןכלו ,וזיגרה דואמ רויצהו ,חולה לע ךכ והורייצ םידימלתה
נוא תפסותבכ טאר םשה םג .הביבסה ללגב רתוי אלא ,וללגב ךכ לכ אל ,לוחכל ךפה ךא
,ול התשע הרבחהש המ הזו .תינמרגב ,הפשאו לבז לש תועמשמה תא הרצי םידימלתה ופיסוהש
הרוהטהה הינמרג תא גציימ טארנוא :רמולכ ,הלוכ הרבחל זמר הפ שי םאה .לבזל ותוא הכפה
…?לבזל הכפהש

יעונלוקה דוביעב םייונישה .ז
1931 ב טרסוה 1925-29 ב בצמ ראתמ טרסה ,1905 ב אצי רפסה
.וידימלת ויה םלוכ טעמכ ,ריעה ינבמ ףלא 50.הרומה םש רבסהב חתופ רפסה :החיתפה .1
יונישב הלולו טרבקה לש םחוכ תא שיגדמ הז רבד .טרבקהו הלול לש רטסופב חתפנ טרסה .2
.םימתה הרומל ומרגש ינסרהה
תא תוארהל ידכו ילוק טקפא גישהל ידכ ,חנקמ טרסב .ופא תא חנקמ הרומה ןיא רפסב .3
.טרסה תליחתב ותומדב תוירגלווה
ןוכנ אטבמ ,תוילוקה תא גישהל ידכ טרסב תילגנא רועשל ךפוה רפסב תורפס רועש .4
!תמסרופמה תינמרגה הדפקהה .תילגנאה דומילב טארנוא לש הרתיה הדפקההו
ידי לע טרסבש דועב ,םידימלתה דחא תרבחמב הלולל הבהא ריש ידי לע הלגתמ הלול .5
.עונלוקל בושחה ילאוזיו והשמ ,הנומת
היה יאמבה רמולכ .ןצילל ךפה טארנואש ינפל תימתס הרוצב עיפומה בוצע ןציל ןיא רפסב .6
.סקרק םג אוה טרבקה :רסמה !ןצילה תעפוה תא ןיכהש תורפס שיא
רדחב שממ אצמנ םידימלתה דחא טרסב .קוחרמ קר הרומה תא םיאור םידימלתה רפסב .7
ץצופתיו וידימלת תא הרומה הלגי ךשמהב .חתומו יטמרד רתוי הברה הז .דוגרפה ירוחאמ
.סעכמ
ךא .רפסב זעונ יד אוה הז רבד .טארנוא לשופוצרפל רשי םינותחתה תא תקרוז הלול רפסב .8
.(טארנוא רבעל אל)דוגרפה לא הינותחת תא תקרוז הלול .הז ןויערל םוכחת ףיסומ יאמבה
םתוא םשו םינותחתה תא גישמ הלה .טארנוא ידימלתמ דחא רתתסמ דוגרפה ירוחאמ .9
!הטחממ םוקמב םינותחת אצמי ,ופא תא חנקל הצרישכ !הרומה לש וליעמב
טארנוא ידימלת תשולשו הלול .ירוביצ טפשמ ידי לע הנוז איה הלול יכ טארנוא הלגמ רפסב .01
,הארנכ ,בותכ הנומתב .הדווזמהמ ולפנש תונומתה ידי לע תאז הלגמ אוה טרסב .םימשאנ
בטיה העדי ךא ,טארנואל אשניהל המיכסהש הדבוע .םירבג םע תקסעתמו תקסוע הלולש
.ונממ ללכו ללכ תפכיא הל היה אלו וב דוגבת הרהמבש
.המידק םינש 4 לש הציפק ןיא רפסב .11
והז .אלכב בשוי אוה ףוסבו ,הלול תא חוצרל הצור טארנואש ךכב םייתסמ רפסה :םויסה .21
תיבל רזוח אוה טרסב .הבוקר הרבח לש ןורחא בלש אוה אלכה .רפסל םיאתמה יתרבח םויס
תוניצר ,תעמשמו רדס םיררוש וב םוקמ ,ןוטלשהו חוכה ול היה ובש םוקמ ,רפסה
.(טרבקה לש םירצי תרעסו שגרל דוגינב ,לכש)תוילנויצרו
םשה ילוא ךא .לבזל ךפה אוה !טרסל םיאתמ "טארנוא" רפסה לש םשה אקווד :הריציה םש .11
רשאמ רתוי תיתרבחה הריטאסה תא שיגדמ רפסה ירה .לבזל הכפהש הרבחל וזמורב ילמס
תא למסמ ךא טרבקה םש )בכרומו ילמס רתוי םש אוה "לוחכה ךאמה" טרסה םש .תישיא הראה
ךאלמה" אקווד יכ רמול רשפא .(?םסוקה וא ?םשה תא הנתנ הלול ילוא .טרבקה לש תרמזה
תורשפא יאמבל התיה אל רבכ ,הארנכ ?תורצויה וכפהתה עודמ זא !רפסל םיאתמ "לוחכה
קיפסמ אל ךא ,רשפא ?רפסה לש ומכ םש ותואב טרסל ארקיו רוזחי םאה .טרסה םשל תרחא
םכפוהב רפסה םש תא םינשמ םיאמב הברה אל תמאבו ,גרבנרטש ומכ קירבמ יאמבל ירוקמ
טרסל רפס
:םוכיס .ח
לכ .עונלוקל עוניארהמ רבעמה תא ןייצ טרסהש בשחתהב בוט עונלוק םג אוה טרסה יכ המוד
םייונישה .(םימירטמ םיזמרו תולבקה ,םילמס)"תיתורפס" הבשחמב ןחינ אוה .יאמבל דובכה
שומישו ןצילה ומכ תוניכמ תואובבו (חתמ)םייטמרד הלילע יטרפב ,רפסהמ הנישש םיברה
טרסה םש יוניש ,ןבומכו ,(םינומעפ ילילצו ינלוק קוחצ ,ףאה חוניק ,ןוכנ אטבמ)לוקב
.לודג יאמב אוה יכ םיחיכומ הלא לכ - יונישב שיש הברה תועמשמהו

תולאש .ט
לש וקיחב תישוכה הבובה תא םש ימ ?טרבקל "לוחכה ךאלמה" םשה תא ןתנ ,ךתעדל ,ימ .1
(?הלול )?טארנוא
.טרסב םישגרמ םיאישו םיבושח םינפמ ןייצ .2
?םתוגהנתהב ומיזגה אל םה םאהו ?םירגובמ הכ םיארנ םידימלתה המל .3
טארנוא םאה .ב ?הנושארה םעפב הלול לש טרבקל טארנוא הרומה ךלה םצעב עודמ .א .4
?ולש תורדרדהב םשא
(?הלול :טושפ םש ילוא)?ירוקמה םשה תא ריאשמ תייה םאה ?טרסל ןתונ תייה םש הזיא .5
?התוער תא המילשמ תחא הריצי םאה :וא ?טרסה וא רפסה :רתוי קזח ךתעד המ .6